Nieuw onderhandelaarsakkoord ggz

Het ministerie van VWS heeft een nieuw Hoofdlijnenakkoord gesloten met branche- en beroepsverenigingen, waaronder de NVvP, instellingen, patiënten, zorgverzekeraars, en andere partijen in de geestelijke gezondheidszorg. De partijen leggen komende week het akkoord, dat voor vier jaar (2019 – 2022) moet gaan gelden, voor aan de leden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is tevreden dat er een akkoord is, maar is ook bezorgd over de toekomst.

Verantwoordelijkheid nemen

Damiaan Denys, psychiater en voorzitter van de NVvP: "Dit akkoord benadrukt dat we meer belang moeten hechten aan het waarborgen van het medische professionalisme in het GGZ domein. Het toekomstperspectief dat hierin geschetst wordt staat ver van de psychiaters, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen om juist daarom partner te zijn. En daarom leg ik het met een positief advies voor aan de Ledenraad." In dat kader is de NVvP tevreden dat in het akkoord is vastgelegd dat:

  • diagnose en behandeling verankerd blijven in het ggz stelsel;
  • een werkgroep zich specifiek gaat richten op ieders rol in de triage aan de poort;
  • dat de oprichting van medische staven in de instellingen tot goed werkgeverschap behoort.

"Door deze punten erkennen de partijen het belang van de psychiater en zijn rol in het ggz stelsel," aldus Denys. "Er zijn nog steeds mensen met psychische nood die maanden moeten wachten voor zij een intakegesprek krijgen. Het gaat daarbij ook om mensen met zware problemen als autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen. Dit zijn psychische klachten die een medische diagnose behoeven. En de patiënten hebben dus het recht op een goede medische diagnostiek en adequate behandeling."

Steun

Damiaan Denys: "Ik ben blij dat de Federatie Medisch Specialisten ons ondersteunt in dit standpunt." Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten: "De rol van de psychiater als medisch specialist in het GGZ domein is cruciaal voor de diagnostiek en adequate behandeling. Het is goed te constateren dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie deze rol krachtig heeft benadrukt in het onderhandelaarsakkoord."

Afspraken

Veel aandacht in het akkoord gaat uit naar het terugdringen van de wachtlijsten, vermindering van de regeldruk en verbetering van de arbeidsmarkt. Onder meer is afgesproken dat er vanaf 2019 150 extra opleidingsplaatsen komen voor psychologen die een eerste diagnose kunnen stellen. Ook moeten mensen die al in de geestelijke gezondheidszorg werken, de gelegenheid krijgen om bij- en nascholing te volgen.