Minister Kuipers stelt aanpassingen GVS uit tot 2024

Minister Kuipers van VWS heeft besloten de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit te stellen tot 2024. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Selma Tromp, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘Een goed besluit, want de aanpassingen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem die er nu liggen, dragen niet bij aan de kwaliteit van patiëntenzorg en zorgen voor onnodige administratielast voor zorgprofessionals.’  

In eerdere brieven aan de minister en de Tweede Kamer heeft de Federatie samen met de NVZA, NHG, LHV, KNMP, NAPCO en ASKA hun zorgen geuit over de risico’s van de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem.   

Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

Geneesmiddelen die direct aan de patiënt worden verstrekt via een openbaar apotheker, een apotheekhoudend huisarts of een poliklinisch apotheker, de extramurale geneesmiddelen, komen alleen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als het middel is opgenomen in het zogenoemde geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn, zijn met elkaar in clusters gegroepeerd. Elk cluster heeft een vergoedingslimiet. Als de prijs van het geneesmiddel boven deze limiet ligt, moet de patiënt bijbetalen. 

De modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem 

De vergoedingslimieten van het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn gebaseerd op de marktsituatie, qua prijzen en geneesmiddelen, uit 1998. De beoogde modernisering van het GVS omvat voornamelijk een herberekening van de clusterlimieten op basis van actuele prijzen. Veel vergoedingslimieten zullen lager zijn dan nu. Deze herberekening leidt ertoe dat patiënten in veel gevallen in de toekomst moeten bijbetalen of moeten wisselen naar een ander geneesmiddel met als gevolg risico’s voor de patiënt en verhoogde administratielast voor voorschrijvers en apothekers.  

Zorgen

De Federatie heeft meermaals haar zorgen geuit over de gevolgen van de voorgenomen modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. In overleggen met het ministerie en in gezamenlijke brieven van de Federatie, huisartsen- en apothekersorganisaties aan de minister en de Kamer, zijn de medisch-inhoudelijke argumenten en zorgen over de uitvoerbaarheid en administratieve belasting, toegelicht.  

De komende tijd worden eerst oplossingen gezocht voor de risico’s en problemen voor de patiëntenzorg en de beschikbaarheid van geneesmiddelen voordat de aanpassingen op het systeem worden doorgevoerd. De Federatie blijft hier samen met andere partijen bij betrokken.