"Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken"

Medisch specialisten hebben de indruk dat het aantal medisch specialisten dat uitvalt met een burn-out toeneemt. Dit blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban. Eén van de voornaamste oorzaken is het groeiend aantal niet-medische taken. “Ik ben meer een computer-dokter dan een chirurg,” merkte een van de respondenten op.

Niet-medische taken

Een niet-representatief aantal van 870 medisch specialisten vulde een vragenlijst in van de Federatie over burn-outklachten. Bijna 70% heeft de indruk dat in de laatste twee jaar meer medisch specialisten met een burn-out zijn uitgevallen dan in de jaren daarvoor. 66% van de medisch specialisten noemt het groeiend aantal niet-medische taken als de belangrijkste oorzaak. De respondenten wijzen op de toenemende administratielast, niet-efficiënte regelgeving en problemen met het EPD. Zo merkt een van de medisch specialisten op: “Bronnen van ergernis zijn de vinkjes-cultuur, traag EPD, registratielast en vergaderlast.” Een andere medisch specialist zegt: “Het buitengewoon slecht functionerend EPD heeft me bijna de das omgedaan en was de voornaamste reden om eerder te stoppen met werken.”

Arbeidscultuur

Daarnaast wijzen de respondenten vooral de arbeidscultuur als oorzaak aan. Aan de ene kant ervaren medisch specialisten een cultuur van doorwerken; veel en hard werken is eerder regel dan uitzondering. Aan de andere kant ervaren medisch specialisten minder zeggenschap en autonomie, blijkt uit de vragenlijst: ”Ik heb wel de verantwoordelijkheid maar geen invloed en dat is heel frustrerend.” Een andere medisch specialist benoemt de negatieve werksfeer en de onnodige en onrealistische eisen: “Dit zorgt ervoor dat er steeds minder tijd wordt besteed aan patiëntenzorg.” Als derde oorzaak wordt ook de combinatie werk/privé genoemd, 1 op de 3 medisch specialisten noemde dit als reden voor uitval.

Uitgevallen

Eén op de zeven respondenten gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten (14%). Dit aantal komt overeen met onderzoeken van het RIVM en TNO waaruit blijkt dat 13% van de werknemers burn-outklachten ervaart. Zorgelijk is ook dat een derde van de respondenten aangeeft bijna te zijn uitgevallen door burn-outklachten. Een van de medisch specialisten merkt in de vragenlijst op: “De patiëntenzorg is voor velen juist de reden om het wel vol te houden. Geen ander vak biedt zoveel satisfactie als het onze.” In 2018 presenteerde De Jonge Specialist (DJS) de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek onder aio’s waaruit bleek dat er een toename was van burn-outklachten. Dit was voor de Federatie Medisch Specialisten aanleiding voor deze peiling onder haar achterban.

Gezond en veilig werken

Samen met de LAD zet de Federatie zich in voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedere medisch specialist, onder andere door het thema ‘gezond en veilig werken’ steevast te agenderen tijdens de cao-onderhandelingen. We adviseren individuele medisch specialisten over hun rechten en plichten en ontwikkelen handvatten die medisch specialisten kunnen gebruiken in de dagelijkste praktijk. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schrijft in haar rapport ‘Recept voor een maatschappelijk probleem’ dat bij het zoeken naar een oplossing niet alleen gekeken moet worden naar de aanleg en het karakter van werknemers, maar vooral ook naar de omgeving.