Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg

Vanmiddag is in het Haagse perscentrum Nieuwspoort het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ gepresenteerd. In het document staan concrete adviezen om de uitdaging van oplopende kosten in de medisch-specialistische zorg het hoofd te kunnen bieden. Hoewel de Nederlandse uitgaven aan de curatieve zorg (1e en 2e lijn) tot de laagste in Europa behoren is er sprake van oplopende kosten, veroorzaakt door onder meer vergrijzing, nieuwe behandeltechnologieën en consumentisme.

Daarnaast bevat het document voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren en inzichtelijk te maken. Dit pakket maatregelen vormt de beste garantie voor een beheerste uitgavenontwikkeling van 2,5% per jaar - conform het nu geldende akkoord voor 2012-2015. Als het lukt om hiermee dit groeipercentage te handhaven, dan levert dit besparingen op die oplopen van ongeveer 400 miljoen euro in 2016, het startjaar van de berekeningen, tot ruim 2 miljard euro in 2020.

Voor het eerst

Het visiedocument is in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten geschreven door een negental medisch specialisten en een gezondheidseconoom, onder voorzitterschap van gynaecoloog Carina Hilders. Het is voor het eerst dat Nederlandse medisch specialisten zo uitvoerig hun integrale visie op de toekomst van de medisch-specialistische zorg schetsen. Het document kwam tot stand door gesprekken met de achterban en verschillende belanghebbenden waaronder ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers.

Kwaliteit als rode draad

Het visiedocument is gebouwd op vier pijlers: transparante zorg, zorg in samenhang, zorg in levensfasen en doelmatige zorg. Als rode draad door alle voorstellen lopen de registratie en ontsluiting van kwaliteitsinformatie.

De medisch specialist bestuurt mee

Zonder de medisch specialist komt de zorg niet in beweging. Om een actieve rol te kunnen vervullen wordt in het document de suggestie gedaan dat medisch specialisten zich meer als medebestuurder van het ziekenhuis moeten opstellen. Om te kunnen werken in deze nieuwe rol zijn leiderschapscompetenties als kennis van management en organisatie nodig om de rol van medebestuurder effectief vorm te kunnen geven. Daarnaast zijn volgens de samenstellers van de visie ook andere competenties noodzakelijk, gericht op communicatie met de patiënt, samenwerking en maatschappelijk handelen.

Beginpunt geen eindpunt

Volgens de voorzitter van de projectgroep ‘De Medisch Specialist 2015’ moet het document gezien worden als een vertrekpunt en niet als een eindpunt: “Medisch specialisten hebben altijd in de luwte van de spreekkamer kunnen opereren. De huidige tijd en ontwikkelingen vragen om een andere en actievere houding van de medisch specialist. Het is niet langer voldoende om ontwikkelingen vanaf de zijlijn de becommentariëren. De medisch specialist moet zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Het visiedocument is ‘de ontsteking’ van een proces, om de medisch specialist in de regierol te zetten.”