Landelijke coördinatie patiënten spreiding

In Rotterdam is deze week het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) tot stand gebracht onder leiding van Bas Leerink. Het LCPS heeft als opdracht het coördineren van de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen om tot optimale uitkomsten van de patiëntenzorg te komen. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om spreiding van COVID-19 patiënten, maar om alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben.

De Federatie Medisch Specialisten is gevraagd om in te huizen bij het commandocentrum van het LCPS. Onze verantwoordelijkheid is het inbrengen van signalen, van kennis en van onze netwerken van professionals. Belangrijke toegevoegde waarde van het LCPS moet zijn dat de grootschalige verplaatsingen, die we komende week al verwachten, in goede banen worden geleid. De opdracht tot het vormen van het LCPS komt van de IGJ en de minister. Het LCPS monitort de beschikbare capaciteit. Het vergroten van de capaciteit is geen taak van het LCPS, het LCPS zal hierin waar mogelijk wel faciliteren. Het is van het grootste belang dat alle ROAZ/regio’s dagelijks hun beschikbare IC en klinische capaciteit doorgeven aan het LCPS via www.zorg-capaciteit.nl.

Het LCPS adviseert het ministerie van VWS om te komen tot verdergaande landelijke triage-afspraken voor de situatie dat het capaciteitstekort sterk toeneemt. Conform de uitgangspunten die de IGJ heeft meegegeven, organiseert het ontvangende ROAZ het ophalen van de patiënt en zorgt voor afstemming met de MICU’s en MMT Nederland. Het LCPS verzoekt regionaal te organiseren wat kan in overleg met het ROAZ, hierin adviseert het LCPS vooral gebruik te maken van bestaande netwerken en regionale afspraken. In het geval van overschrijden van de capaciteit moet via het ROAZ opgeschaald worden naar de LCPS voor verplaatsing van de patiënten buiten de regio.