Landelijke aanpak bevoorrading beschermingsmiddelen

Beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia en diagnostische tests worden landelijk ingekocht om tekorten op te lossen. Medisch specialisten kunnen een tekort aan medische materialen melden in het eigen ziekenhuis of ggz-instelling bij de afdeling inkoop of de raad van bestuur. Het ministerie van VWS vraagt ziekenhuizen en ggz-instellingen (maar ook huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD’en) dringend om op hun beurt dagelijks in een speciaal ontwikkelde webapplicatie hun voorraad en dagverbruik in te vullen.

Landelijke inkoop

Per type hulpmiddel werken landelijke werkgroepen onder leiding van het ministerie van VWS en het RIVM aan een bredere inventarisatie van beschikbare middelen, centrale inkoop en (re)distributie. In een landelijke plan van aanpak is afgesproken dat materialen centraal worden ingekocht door een team van inkopers. Voor de verspreiding hiervan is in elke ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) een coördinator aangewezen.

ROAZ

Binnen de ROAZ-structuur werken GGD’en en ROAZ samen om de distributie voor bovenstaande hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Hiervoor zijn regionaal 12 coördinatoren (er zijn 11 ROAZ regio’s + 1 voor het Caribisch gebied) aangewezen. Andere zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen (zoals een besmette patiënt en geen persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten zich ook melden bij deze regionale coördinatoren. Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor hun regio in kaart welke behoefte er is en geven dit door aan het landelijke inkoopteam, dus ook in acute situaties.