Handleiding passende zorg in de thuissituatie herzien

De leidraad ‘thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ biedt aan zorgverleners handvatten om de meest passende zorg te verlenen. Naar aanleiding van recente medisch inhoudelijke ontwikkelingen is deze leidraad herzien.

De leidraad biedt medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen concrete aandachtspunten en besluitvormingscriteria voor de verwijzing en behandeling van oudere patiënten met (een verdenking op) COVID-19. Zo bevat de leidraad een stroomschema zodat snel beoordeeld kan worden of de oudere patiënt thuis behandeld kan worden, of toch naar het ziekenhuis moet worden verwezen. Daarnaast zijn er aanbevelingen voor zuurstofbehandeling in de thuissituatie opgenomen. Ook bevat de leidraad adviezen over de communicatie met naasten als er sprake is van een overplaatsing van een oudere patiënt naar een behandellocatie.

Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande (landelijke) handreikingen en afspraken over diagnostiek en verwijzing bij verdenking op COVID-19, en van lokale protocollen en leidraden. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de KNMG, en de Federatie Medisch Specialisten hebben de leidraad opgesteld. Verpleegkundigenvereniging V&VN en seniorenorganisatie KBO-PCOB hebben ook meegeschreven aan de herziening van de leidraad.

Naar de leidraad