Handleiding passende zorg in de thuissituatie

Hoe kunnen zorgverleners de meest passende zorg verlenen aan oudere patiënten met (verdenking op) COVID-19? Het antwoord op deze vraag staat in de leidraad ‘thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’. De leidraad is te downloaden op de website van de Federatie.

De leidraad biedt concrete aandachtspunten en besluitvormingscriteria voor de verwijzing en behandeling van oudere patiënten met een (verdenking op) COVID-19 virusinfectie. Zo bevat de leidraad een stroomschema zodat snel beoordeeld kan worden of de oudere patiënt thuis behandeld kan worden, of toch naar het ziekenhuis moet worden verwezen. Medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen willen met de leidraad de juiste zorg voor de oudere patiënt op de juiste plek realiseren.

Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande (landelijke) handreikingen en afspraken over diagnostiek en verwijzing bij verdenking op COVID-19, en van lokale protocollen en leidraden. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de KNMG en de Federatie Medisch Specialisten hebben de leidraad opgesteld. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat de meest actuele versie.

Download de leidraad