Gepubliceerd: Handreiking Implementatie Passende zorg

De Federatie Medisch Specialisten heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd: Implementatie Passende zorg, bouwstenen voor de praktijk. De handreiking gaat in op goede voorbeelden, landelijke en lokale randvoorwaarden en aandachtspunten. Daarbij bevat het document adviezen om passende zorg mee te nemen in de verdeelsystematiek. 
 
De handreiking is in opdracht van het bestuur van de Federatie opgesteld door de commissie Verdeelmodel en normtijden. Het doel is om medisch specialisten te faciliteren om passende zorg verder te implementeren in de dagelijkse praktijk. Bestuurder bij de Federatie Karel Hulsewé: ‘Natuurlijk is passende zorg niet nieuw en wordt dit al dagelijks door de medisch specialisten in Nederland toegepast. Veel initiatieven die in de afgelopen jaren zijn gestart vormen belangrijke bouwstenen voor passende zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juiste zorg op de juiste plek, e-health, netwerkzorg, samen beslissen en zorgevaluatie en gepast gebruik. Toch is er wat betreft de implementatie van passende zorg in de dagelijkse praktijk nog veel te winnen. En veel daarvan zal op lokaal en regionaal niveau moeten worden gerealiseerd. Dit vergt nieuwe vormen van samenwerking binnen de medisch collectieven maar ook daarbuiten: gezamenlijk optrekken met zorgprofessionals in de eerste lijn, maar ook met andere zorgaanbieders in de regio’s zoals ziekenhuizen, zbc’s, vvt en zorgverzekeraars is daarbij cruciaal.’  

De handreiking gaat uitgebreid in op praktische belemmeringen zoals beperkingen in databeschikbaarheid, maar ook op communicatieve, juridische en financiële vraagstukken voor het leveren van passende zorg. Ook laat de handreiking zien hoe passende zorg via zorgprestaties en bekostiging gestimuleerd kan worden, en hoe passende zorg onderdeel kan zijn van een capaciteitsmodel en verdeelsystematiek.