Betere behandeling zeer hoogrisicopatiënten diabetes mellitus type 2

Patiënten met diabetes mellitus type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, krijgen voortaan niet meer standaard metformine, maar beginnen meteen met een SGLT-2-remmer. De nieuwe behandeling komt in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars. Deze herziening van de richtlijn draagt bij aan betere vooruitzichten voor ongeveer 67.000 diabetespatiënten met eerder bewezen hart- en vaatziekten, en voor de ruim 13.000 patiënten met chronische nierschade zonder eerder bewezen hart- en vaatziekten: ze krijgen minder vaak nieuwe hart- en vaatziekten, hartfalen en nierfalen.

Diabetes mellitus type 2 is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen en gaat gepaard met een hoge ziektelast. Het primaire doel van de behandeling is het voorkomen van sterfte en complicaties, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven en zo mogelijk een langer leven. Als leefstijladviezen niet hielpen om de bloedsuiker naar beneden te krijgen, werd medicatie geadviseerd. Er werd dan gestart met metformine, daarna eventueel aangevuld met een sulfonylureumderivaat en vervolgens insuline of eventueel een DPP4-remmer of een GLP-1 receptoragonist.

Erik Serné, internist-endocrinoloog en een van de voorzitters van de richtlijnwerkgroep: ‘Recent onderzoek laat echter zien dat glucoseverlaging met SGLT-2-remmers en GLP-1 receptoragonisten helpt bij het voorkomen van complicaties (zoals hart- en vaatziekten en nierfalen) bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Daarom is de richtlijn herzien. In de nieuwe richtlijn is nu een advies opgenomen speciaal voor deze groep zeerhoogrisicopatiënten. Bij hen beginnen we nu meteen met een SGLT2-remmer, of voegen wij die toe aan reeds gebruikte glucoseverlagende therapie. Als een patiënt geen SGLT2-remmers kan gebruiken, kunnen we uitwijken naar een GLP-1 receptoragonist. Het is een kosteneffectieve manier die helpt om complicaties en ziekenhuisopnames te voorkomen.’

Vergoeding

In de ‘Rondetafel Diabeteszorg’ werken patiënten, zorgverzekeraars, zorgverleners en producenten structureel samen aan snellere toelating van behandelingen en gepast gebruik van innovaties op het gebied van Diabetes. Na overleg met de Rondetafel Diabeteszorg heeft het Zorginstituut de indicaties voor gebruik van SGLT2-remmers overgenomen in het advies aan de minister om deze middelen te vergoeden. Dit advies is overgenomen, dus de richtlijn kan meteen geïmplementeerd worden. Voor de GLP-1 receptoragonist loopt het vergoedingsproces nog.

Samenwerking

Bij deze herziening werkten huisartsen en internisten samen aan een richtlijn bestemd voor zowel de eerste als voor de tweede lijn. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG), bestaande uit huisartsen, internisten, een apotheker en een vertegenwoordiger van Diabetesvereniging Nederland. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn

Lees op de website van NTVG een artikel over de herziening van deze richtlijn