Beroepsgroep ontwikkelt eigen kwaliteitskader

Per 1 januari 2021 wordt het nieuwe Kwaliteitskader medisch-specialistische vervolgopleidingen van kracht. Het Kwaliteitskader beschrijft aanvullend op de formele erkenningseisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) wat wordt verstaan onder kwaliteit voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Dit Kwaliteitskader is door de wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten ontwikkeld.     

In het Kwaliteitskader worden kwaliteitsindicatoren voor alle actoren die bij de opleiding zijn betrokken, zoals opleiders en opleidingsinstellingen, maar ook de aios en de wetenschappelijke verenigingen beschreven. Het kader is een praktijkgerichte handreiking, bedoeld als richtinggevend en ondersteunend bij het inrichten van een eigen kwaliteitscyclus van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Het CGS heeft met dit nieuwe Kwaliteitskader ingestemd. Het kader vervangt de startversie van het CGS die sinds 1 januari 2020 van kracht was.  

De kwaliteitscyclus

In het Kaderbesluit van het CGS is vastgelegd dat opleidingsorganisaties een interne kwaliteitscyclus moeten hebben om de kwaliteit van de opleidingen te monitoren en voortdurend te verbeteren. Deze kwaliteitscyclus is onderdeel van een nieuwe systematiek voor erkenning en toezicht die 1 januari 2020 is ingevoerd. Voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen zijn de opleidingsinstellingen en opleiders verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van de opleiding. Zij delen deze verantwoordelijkheid met de opleidingsgroep en het COC, al dan niet in regionaal verband.