Aanpassing leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ geactualiseerd. De aanleiding hiervoor zijn de toegenomen coronabesmettingen die tot capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen leiden. De aanpassingen hebben onder meer betrekking op de condities waaronder eventueel medewerkers met milde klachten en positief geteste medewerkers ingezet kunnen worden. Dit in situaties waarin de continuïteit van de zorg ernstig in het gedrang komt. 

Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van de Expertisegroep Infectiepreventie: ‘De druk op de ziekenhuizen door uitval van personeel is groot. We willen risico’s voor zowel zorgmedewerkers als patiënten zoveel mogelijk beperken en tegelijkertijd hebben ziekenhuizen de uitdaging om de roosters rond te krijgen om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat hier spanning op staat; het is een lastige afweging. We hebben hier kritisch naar gekeken, en hebben in zorgvuldige afweging met de koepelorganisaties van ziekenhuizen en andere partijen ons advies geformuleerd.’

Immuun status

Vanwege de afname in vaccineffectiviteit door de opkomst van nieuwe virusvarianten, wordt in de aanbevelingen nu geen onderscheid meer gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Wel maken we onderscheid tussen medewerkers die enerzijds recent zijn geboosterd of hersteld zijn van een in 2022 opgelopen COVID-19 infectie, en anderzijds zorgmedewerkers die niet geboosterd zijn of waarvan de vaccinatie status onbekend is.

Medewerkers met milde klachten

Voordat er overwogen kan worden positief geteste medewerkers in te zetten, adviseert het Expertiseteam om bij capaciteitsproblemen zowel gevaccineerde (geboosterde) als niet-gevaccineerde medewerkers met milde klachten beschermd te laten werken, in afwachting van de testuitslag. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en alleen als er geen nauw contact is (geweest) met een besmet persoon. 

Positief geteste medewerkers

Het Expertiseteam blijft bij het standpunt om geen positief geteste medewerkers in te zetten. Echter wanneer door uitval van personeel alle mogelijkheden zijn uitgeput om de continuïteit van zorg te borgen, kan de Raad van Bestuur van een ziekenhuis overwegen om alsnog positief geteste medewerkers in te zetten (indien deze medewerkers daar zelf mee instemmen). Dit is een noodscenario om de zorg in urgentieklasse 1 tot 3, semi-acute zorg (zorg noodzakelijk binnen 1 week) en kritieke planbare zorg (1-6 weken), te kunnen waarborgen. De leidraad beschrijft de randvoorwaarden om de risico’s daarbij zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er bijvoorbeeld geadviseerd om geen positief geteste medewerkers in te zetten op hoog-risico afdelingen met patiënten met een hoog risico op een gecompliceerd verloop van een COVID-19 infectie, zoals bij hematologische/oncologische zorg. Ook worden handvatten gegeven om te inventariseren of adequate zorg inderdaad onmogelijk is. De volledige randvoorwaarden zijn te lezen in de bijlage bij de leidraad op pagina 12 tot 14. 

Bekijk de leidraad