Vergoeding contributie wetenschappelijke vereniging/ Federatie en LAD

Voor medisch specialisten in dienstverband geldt dat zij de contributie van hun beroeps- en belangenorganisaties, zoals de wetenschappelijke vereniging/ Federatie Medisch Specialisten en de LAD vaak volledig vergoed kunnen krijgen van hun werkgever. De contributie kan vaak worden vergoed uit het budget functie-gebonden kosten. Wanneer een functie-gebonden budget ontbreekt of wanneer dit budget niet toereikend is, kan de contributie vaak onbelast worden vergoed op grond van de werkkostenregeling. Hiermee wordt veelal een besparing gerealiseerd van rond de 50% van de contributie.

Voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren geldt dat zij het lidmaatschap van hun beroepsvereniging doorgaans als zakelijke kostenpost kunnen opvoeren.

Vergoeding uit het budget functie-gebonden kosten

In de cao’s die voor medisch specialisten gelden, is doorgaans een afspraak opgenomen over een vergoeding van functiegebonden kosten. Dat geldt in elk geval voor de volgende cao’s:

Cao UMC

Op grond van de Cao UMC kunnen de lidmaatschapskosten volledig worden vergoed. In deze cao is namelijk opgenomen dat de werkgever per academisch medisch specialist jaarlijks een persoonlijk budget ter beschikking stelt, ongeacht de omvang van de arbeidsduur, ten behoeve van de kosten die samenhangen met de uitoefening van zijn functie, waaronder in ieder geval worden begrepen studiekosten in het kader van de accreditatie, bij- en nascholing, bezoek aan congressen en symposia, daarin begrepen de hiermee samenhangende reiskosten, lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen, KNMG en (haar) beroepsverenigingen.

De AMS

Ook op grond van de AMS kunnen de lidmaatschapskosten volledig worden vergoed. Hierin is bepaald dat de medisch specialist, ongeacht de overeengekomen arbeidsduur, recht heeft op een budget ten behoeve van de vergoeding van kosten in het kader van de functie-uitoefening. Onder de functiegebonden kosten worden in ieder geval de kosten begrepen:

  • in het kader van bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie als voorgeschreven door de betreffende wetenschappelijke vereniging dan wel het College Geneeskundige Specialismen (CGS);
  • ten behoeve van het lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, de KNMG en haar beroepsverenigingen.

Cao GGZ

In de Cao GGZ is wel een budget functiegebonden kosten afgesproken, maar niet expliciet opgenomen dat dit budget kan worden aangewend voor lidmaatschapskosten. In de cao staat dat aan de medisch specialist een jaarlijks maximumbudget wordt toegekend voor te declareren persoonlijke kosten. Hieronder vallen in ieder geval: de kosten in verband met bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie in het register van de RGS, als voorgeschreven door de betreffende wetenschappelijke vereniging of het CGS; de kosten van het bezoeken van congressen, cursussen en symposia in verband met accreditatie. Dit is geen limitatieve opsomming. Op basis van nadere afspraken binnen de organisatie wordt bepaald welke andere persoonlijke kosten op basis van dit budget kunnen worden gedeclareerd. Voor zover het budget toereikend is, kunnen op basis van afspraken binnen de instelling, ook lidmaatschapskosten worden gedeclareerd.

Wat als het budget functie-gebonden kosten ontbreekt of niet toereikend is?

Wanneer het budget functie-gebonden kosten niet toereikend is of ontbreekt, dan kan de contributie vaak worden vergoed uit het brutoloon op grond van de werkkostenregeling. Het functie-gebonden budget kan niet toereikend zijn, omdat bijvoorbeeld de bij- en nascholingskosten in enig jaar hoog uitvallen.

In de AMS is expliciet geregeld dat de medisch specialist de contributie voor de beroepsvereniging in uit het brutoloon kan laten uitbetalen, indien het budget functie-gebonden kosten niet toereikend is. Hetzelfde volgt uit de Cao UMC. Daarin is, naast het functie-gebonden budget, geregeld dat gebruik kan worden gemaakt van de met de Ondernemingsraad vastgestelde regeling voor onder meer de betaling van de vakbondscontributie en/of lidmaatschap van overige beroeps- of vakverenigingen. Deze betaling vindt plaats uit het brutosalaris.

In de Cao GGZ is een soortgelijke afspraak opgenomen. Daarin is geregeld, dat de contributie van de beroepsvereniging uit het brutoloon kan worden vergoed. Hierop kan aanspraak worden gemaakt, wanneer de contributie niet ten laste van het budget functie-gebonden kosten kan worden gedeclareerd.

Klinisch Fysici, Klinisch Chemici en Ziekenhuisapothekers

De afspraken in de AMS en Cao UMC over het functie-gebonden budget worden in de praktijk ook toegepast op de klinisch fysici, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers, alhoewel deze formeel niet voor hen gelden. Voor die gevallen waarin het functie-gebonden budget niet wordt toegekend aan deze groepen, geldt dat zij wel een aanspraak kunnen maken op een vergoeding uit het brutoloon. De werkgever mag dit niet afwijzen. Deze afspraak is geregeld in zowel de Cao Ziekenhuizen als in de Cao UMC.

Zakelijke kostenpost voor vrij beroepsbeoefenaren

De contributie van uw wetenschappelijke vereniging zal doorgaans een kostenpost zijn in uw jaarrekening en een aftrekpost in uw belastingaangifte. Onafhankelijk in welke vorm of mate u ondernemer bent. Voor de vraag of u deze kosten ook daadwerkelijk als aftrekpost kunt opvoeren, adviseren wij u af te stemmen met uw financieel adviseur.