Portefeuilles en commissies

We richten ons op vier onderwerpen:

  • Arbeidsmarkt
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Fellowships
  • Starters

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een veel omvattend thema. Momenteel is het meest besproken thema de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, hoewel dit per regio en specialisme verschilt. 

De laatste jaren is steeds vaker sprake van wisselende tijdelijke posities gedurende meerdere jaren en kortdurende of zelfs structurele werkloosheid onder startend medisch specialisten. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen ertoe leiden dat startende medisch specialisten geen structurele bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld aan de organisatie van medisch specialistische zorg en de positie van de medisch specialist daarbinnen, het verlenen van chronische zorg of het opbouwen van netwerkgeneeskunde. Dit leidt uiteindelijk tot verlies van kwaliteit binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Ook het vertrek van medisch specialisten naar andere vakgebieden of het buitenland zijn belangrijke ongewenste gevolgen van het ontbreken van perspectieven op een vaste aanstelling.

Daarnaast is er sprake een snel veranderend perspectief in het zorglandschap onder invloed demografische veranderingen, politieke besluitvorming, en organisatorische samenwerking (oa integraal zorgakkoord). Dit heeft uiteraard invloed op de arbeidsmarkt. Door taakherschikking en/of superspecialisatie zijn er mogelijk minder geschikte plekken c.q. specialisten. Verder is het thema werk-privébalans een opkomend thema met veranderende inzichten. Door de hoge werkdruk zien geneeskunde studenten steeds vaker af van een vervolgopleiding tot specialist in het ziekenhuis. Binnen het netwerk zullen wij ons hard maken om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

Duurzame inzetbaarheid medisch specialist

Duurzame inzetbaarheid van de medisch specialist is een hot topic. Meer basisartsen verlaten direct na de opleiding de zorg en we zien in toenemende mate dat het aantal anios en aios teruglopen of vroegtijdig uitvallen.Aan de andere kant zien we ook dat een deel van de jonge klaren niet altijd snel een vaste aanstelling kunnen verkrijgen. Hoe kunnen wij zorgen dat we onze jonge collegae enthousiast houden voor ons vak en wij bevlogen blijven? Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren die aan deze trend bijdragen. Te denken valt aan onder andere; een artsen gezin bestaat tegenwoordig veelal uit 2 verdieners, hoe de zorg thuis te regelen? De afname van autonomie in het vak en de toename van registratie zorgt voor frustratie, kan ik nog wel echt ‘dokteren’ ? Kunnen we de patiënt nog de tijd geven die deze verdient met de toegenomen patiëntaantallen en complexere zorgvragen. Geeft ons vak ons nog de voldoening zoals we die ooit voor ons zagen? Graag denken wij samen met jullie mee als jullie tegen problemen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid aanlopen.

 

Fellowship

Wat is een fellowship?

Het doel van fellowships is om medisch specialisten expertise te laten ontwikkelen in een deelgebied van hun medische specialisatie (subspecialisatie). De fellow werkt als zelfstandig medisch specialist, maar voert bepaalde super specialistische handelingen nog uit onder supervisie van medische specialisten met expertise in de betreffende subspecialisatie. 

Erkenning

Het verschilt per specialisme of aan een fellowship een officiële accreditatie is gekoppeld. Ook verschilt het per specialisme en ook per deelgebied in een specialisme wat de gestelde voorwaarden zijn voor de fellow, de fellowship-opleider, en de faciliteiten binnen het opleidingscentrum. Indien het gaat om geaccrediteerde fellowships worden veelal eindtermen opgesteld waar de fellow aan moet voldoen. Voorbeelden zijn: toegekende autorisatie-niveaus door de fellowship-opleider, aantallen en diversiteit van te behalen verrichtingen door de fellow, en het volgen van nascholingen of het behalen van een (internationaal) diploma middels het afleggen van een examen.

Kwaliteit

De accreditatie-eisen en eindtermen waarborgen basaal de kwaliteit. Een logische voorwaarde voor kwaliteit is dat de fellow beschikking heeft tot tijd en de mogelijkheden om zich te verdiepen in de benodigde kennis en te bekwamen in handelingen op desbetreffend niveau. In tegenstelling tot de primaire medische vervolgopleidingen bestaat er voor fellowships geen opleidingsvisitatie-systeem. De manier waarop de kwaliteit van de fellowships aanvullend wordt gemonitord verschilt per specialisme, soms in de vorm van een enquête na afsluiting van het fellowship, of in de vorm van de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de wetenschappelijke vereniging. 


Beschikbaarheid

In het afgelopen decennium is het aanbod van fellowship-plekken sterk gestegen. Meerdere variabelen kunnen hier aan ten grondslag liggen. Er is sprake van een steeds toenemende complexiteit van medische behandelingen en diagnostiek, waardoor een medisch specialist meer kennis en vaardigheden nodig heeft om een deelgebied in de volle breedte te beheersen. Het is lastig om deze super specialistische zorg voldoende aan bod te laten komen in de differentiatiefase van de algemene opleiding tot medisch specialist. Een fellowship is daarmee een logische aanvulling geworden op de algemene medische vervolgopleiding. Ook is het absolute aantal startende medisch specialisten de afgelopen jaren gestegen. Op een ander vlak kan het aanbieden van een fellowship ook een beleidsstrategie zijn. De fellow heeft een aparte status doordat deze niet meetelt als een volwaardige productiefactor (zoals bijv. in de Logex benchmark). Het aanbieden van een fellowship biedt dan mogelijk een oplossing om aan de stijgende productievraag te kunnen blijven voldoen wanneer er geen ruimte is voor uitbreiding van formatie. 

Standpunt en doelstelling van ons netwerk

Wij zijn van mening dat fellowships primair een opleidingsdoel hebben, en daarmee een andere werksetting en werkinvulling vragen dan andere tijdelijke functies. We streven naar uitsluitend geaccrediteerde fellowships binnen Nederland, om de kwaliteit van fellowships en daarmee de toegevoegde waarde van een afgerond fellowship voor de startend medisch specialist te waarborgen. We willen problemen, bijvoorbeeld t.a.v. niet-passende arbeidsvoorwaarden en kwaliteit, signaleren en onder de aandacht te brengen bij de wetenschappelijke verenigingen.

Starters

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van De Jonge Specialist.