Acute zorg

Acute (basis-)zorg moet voor iedereen binnen de medisch inhoudelijke normen 24 uur per dag toegankelijk zijn. Maar de druk op de acute zorgketen is onverminderd hoog. In Nederland maken jaarlijks naar schatting 2,4 miljoen patiënten gebruik van spoedeisende hulp of gerelateerde afdelingen zoals de eerste harthulp in ziekenhuizen. Door de vergrijzing neemt de acute zorgvraag toe, alsook de complexiteit. Om de acute zorg ook in de toekomst toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden is herorganisatie van acute zorg nodig.

In het visiedocument Acute zorg deelt de Federatie Medisch Specialisten haar visie op acute zorg. Passende acute zorg is netwerkzorg die regionaal georganiseerd is op basis van maatwerk. Regio’s verschillen immers in populatie en in de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Volgens de Federatie is er een bredere visie nodig op een sluitend netwerk van spoedeisende zorgvoorzieningen per regio met een passend aanbod voor de verschillende patiëntgroepen. Om de kwaliteit van acute zorg hoog en betaalbaar te houden vraagt de Federatie aan de Tweede Kamer een bredere visie neer te leggen die gericht is op de gehele keten van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Hiervoor zijn gedegen analyses van patiëntstromen in de keten en van het acute zorgaanbod op regionaal niveau nodig.

In het visiedocument Acute zorg deelt de Federatie Medisch Specialisten haar visie op acute zorg. Passende acute zorg is netwerkzorg die regionaal georganiseerd is op basis van maatwerk. Regio’s verschillen immers in populatie en in de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Volgens de Federatie is er een bredere visie nodig op een sluitend netwerk van spoedeisende zorgvoorzieningen per regio met een passend aanbod voor de verschillende patiëntgroepen. Om de kwaliteit van acute zorg hoog en betaalbaar te houden vraagt de Federatie aan de Tweede Kamer een bredere visie neer te leggen die gericht is op de gehele keten van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Hiervoor zijn gedegen analyses van patiëntstromen in de keten en van het acute zorgaanbod op regionaal niveau nodig. 

Medisch specialisten hebben de ultieme inhoudelijke kennis over de acute zorg binnen het eigen vakgebied en kunnen bijdragen aan een doelmatige inzet van acute zorg in het netwerk binnen en buiten het ziekenhuis. Het visiedocument beschrijft welke rollen en ambities medisch specialisten voor zichzelf zien om goede acute zorg voor iedere patiënt te waarborgen. Om deze ambities te realiseren zijn passende bekostiging en optimale gegevensuitwisseling essentieel.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bevat afspraken over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Het stelt de norm dat op elke spoedeisende hulp gedurende openingstijden tenminste een arts aanwezig is met minimaal één jaar klinische ervaring, waarvan minimaal een halfjaar ervaring in een poortspecialisme of bij anesthesiologie of op de intensive care. De Federatie vindt dat de ervaring van de arts gemeten in competenties de norm voor kwaliteit zou moeten zijn, in plaats van ervaring gemeten in jaren. In opdracht van de Spoedzorgtafel - de partijen betrokken bij het Kwaliteitskader - heeft een werkgroep van poortspecialismen en de vereniging van seh-artsen die inhoudelijke norm ontwikkeld, samengevat in 3 EPA's - Entrusted Professional Activities. Hierin worden alle eisen aan de beroepsuitoefening zoals beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, CanMEDS-competenties en supervisieniveau in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. 

Experiment

Tussen september 2022 en maart 2023 experimenteren 3 umc's en 6 algemene ziekenhuizen met het beoordelen van de inzetbaarheid van basisartsen op de seh aan de hand van deze EPA's. Vervolgens zal in de zomer van 2023 de Spoedzorgtafel op basis van de uitkomsten van dit experiment beoordelen of en hoe deze inhoudelijke norm de '1 jaar ervaring-norm' zal vervangen. 

De deelnemers worden bij het beoordelen van de EPA's ondersteund met de e-portfolio's van Vrest of Reconcept.