Richtlijnen in de oncologische zorg

Bij onderhoud en ontwikkeling van richtlijnen is tumorspecifieke multidisciplinaire samenwerking essentieel. De gemandateerde experts uit de verschillende disciplines betrokken bij de diagnostiek en behandeling van het desbetreffende tumortype moeten worden gefaciliteerd om richtlijnen regelmatig te kunnen updaten. Het Platform Oncologie - SONCOS zal daarom inventariseren welke richtlijnen aan onderhoud toe zijn, welke tumorspecifieke groepen zich hiermee bezighouden en op welke wijze zij kunnen worden gefaciliteerd.

De ontwikkelingen in de oncologische zorg gaan dusdanig snel dat voor een aantal tumorsoorten een jaarlijkse update van specifieke modules nodig is. Zeker gezien de stormachtige ontwikkelingen rondom innovatieve geneesmiddelen en de rol die de richtlijnen spelen bij het bepalen van ‘gepaste zorg’ door het Zorginstituut is het faciliteren van een snelle en efficiënte onderhoudscyclus van de richtlijnen een voorwaarde.

Daarnaast staan de verschillende kwaliteitsinstrumenten in de oncologische zorg niet los van elkaar, maar vormen een continuüm in het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en hun dwarsverband Platform Oncologie - SONCOS. De implementatie van richtlijnen kan bijvoorbeeld worden gemonitord met indicatoren. Deze kunnen worden gebruikt om feedback te geven aan behandelaren binnen de kwaliteitsregistraties of tijdens visitaties. Maar andersom kunnen resultaten uit de audits weer leiden tot aanscherping van de richtlijn.
Door in te zetten op modernisering van de richtlijnontwikkeling wil het Platform Oncologie - SONCOS bereiken dat wetenschappelijke verenigingen binnen de oncologie hun kwaliteitsbeleid in eigen hand hebben en dat tegelijkertijd de bruikbaarheid van richtlijnen in de dagelijkse zorg kan worden verbeterd.

Huidige richtlijnen in de richtlijnendatabase

De richtlijnen voor de oncologie kunt u vinden op de website van de richtlijnendatabase: www.richtlijnendatabase.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de tumorspecifieke oncologische richtlijnen. Naast de richtlijnen is afgeleide patiënteninformatie vinden op www.thuisarts.nl.

Dermatologische tumoren

Melanoom (recent herzien) en bijbehorende patiëntinformatie
Plaveiselcelcarcinoom van de huid en bijbehorende patiëntinformatie
Basaalcelcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie

Endocriene en neuroendocriene tumoren

Schildklierkanker

Gastroenterologische tumoren

Oesofaguscarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Pancreascarcinoom (recent herzien)
Colorectaal carcinoom (recent herzien) en bijbehorende patiëntinformatie
Anuscarcinoom

Gynaecologische tumoren

Cervixcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Endometriumcarcinoom
Erfelijk of familiair ovariumcarcinoom
Epitheliaal ovariumcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Borderline ovariumtumoren

Hersentumoren

Gliomen
Intracranieel meningeoom

Hoofd-halstumoren

Hoofd-halstumoren (in herziening)

Longtumoren

Niet kleincellig longcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie (uitzaaiingen en zonder uitzaaiingen)
Kleincellig longcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie

Mammatumoren

Borstkanker en bijbehorende patiëntinformatie

Urologische tumoren

Niercelcarcinoom
Prostaatcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie

Overig

Primaire tumor onbekend