Regieondersteuning bij multimorbiditeit

Verbeter de geïntegreerde ziekenhuiszorg voor multimorbide patiënten door nu te investeren in de interprofessionele samenwerking. De zorg voor de multimorbide patiënt doet een beroep op andere competenties dan die gebruikt worden in de zorg voor patiënten met een enkelvoudig probleem. Denk aan analytisch systeem denken, shared decision making en communicatieve vaardigheden met patiënt, familie, medebehandelaren en huisartsen. 

Het is van belang dat alle medisch specialisten, ook als zij niet in opleiding zijn tot generalist, tijdens hun opleiding specifieke kennis en vaardigheden opdoen over de benadering van patiënten met multimorbiditeit. Door te investeren in kennis, in het vergroten van bewustzijn van potentiële hiaten in regieondersteuning, en in het versterken van interprofessionele samenwerking, ontstaat er beter overzicht over de patiënt met multimorbiditeit.  

In OOR NO zijn ze gestart met een Masterclass Interprofessionele samenwerking voor alle specialisten in opleiding vanuit een initiatief van het UMCG. Het materiaal kan in tweede instantie ook ingezet worden als nascholing voor specialisten vanuit diverse achtergronden.  

Leerdoelen 

Interprofessioneel opleiden waarin de aios: 

  • Kennis krijgt of uitbreidt over multimorbiditeit en de verschillende causaliteitsprincipes, potentieel ongewenste uitkomsten en het belang van goede afstemming met elkaar en de patiënt; 
  • Bewust wordt van zijn rol en die van andere zorgprofessionals in het netwerk om de patiënt bij het organiseren van afstemming voor de meest gepaste behandeling; 
  • Leert om de kennis interprofessioneel toe te passen; 
  • Vaardigheid ontwikkelt in het interprofessioneel samenwerken. 

Werkwijze

Om bovengenoemde doelen te bereiken is blended programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit drie onderdelen. Een asynchroon te volgen e-learning. Een interprofessionele masterclass met eigen casuïstiek, begeleidt door een inhoudsdeskundige en een coach. En een herhaalbijeenkomst na drie maanden. 

I. E-learning

De e-learning bestaat uit de volgende moduIes: 

1. Achtergronden multimorbiditeit en de interferentie op zorg en uitkomsten van zorg 

2. Patiëntenverhaal over problemen in huidige zorg en samenvatting enquête patiëntenverenigingen  

3. Besluitvorming bij multimorbiditeit: samen beslissen op basis van het doel van de patiënt  

4. Richtijngebruik bij multimorbiditeit: hoe om te gaan met beperkte evidence voor jouw patiënt?  

5. Polyfarmacie en medicatiereview bij multimorbiditeit  

6. Regieondersteuning: hoe doe je dat?  

Eventueel aan te vullen met de aanvullende modules: 

7. Acceptatie en psychologische aspecten bij patiënten met multimorbiditeit: hoe help je een patiënt die niet meer gaat genezen? 

8. Kostenaspect van patiënten met multimorbiditeit 

Het zijn korte modules, van elk ongeveer 15 minuten, die afhankelijk van de voorkennis individueel of als pakket gevolgd kunnen worden. De onderliggende informatie is zoveel mogelijk afkomstig van bestaande richtlijnen vanuit de richtlijnen database, aangevuld met recente literatuur en expert kennis. 

II. Interprofessionele masterclass met eigen casuïstiek (4 uur, 10-15 deelnemers) 

Doel: evaluatie van opgedane kennis, hiaten aanvullen, toepassen van de kennis op casuïstiek in de multidisciplinaire groep met relevante specialismen. 

Het doel van de masterclass is om binnen een maand aansluitend op de e-learning kort de thema’s te herhalen, nog opengebleven vragen te beantwoorden, maar vooral handvatten te bieden in de behandeling, samenwerking en afstemming bij de eigen patiënten met multimorbiditeit. 

III. Herhaalbijeenkomst na 3 maanden (4 uur, 10-15 deelnemers)

Doel: Beoordelen of het geleerde toegepast wordt en bekrachtigen van gedragsverandering. 

De masterclass is opgezet worden als een terugkombijeenkomst. Enerzijds om ervaringen uit de praktijk van de eerder besproken eigen casuïstiek en de nieuwe casuïstiek terug te koppelen en anderzijds te leren van elkaar wat de interventie in de praktijk heeft opgeleverd bij vervolgcasuïstiek.  

Wederom zal een onderwijsleergesprekstechniek gebruikt worden en na afloop een evaluatie plaatsvinden via een anonieme verplichte enquête. 

Resultaten tot nu toe: 

De scholing wordt op dit moment ontwikkeld en start in een pilot eind 2022. In 2023 ronden worden de eerste resultaten van de pilotfase verwacht. 

Meer informatie 

Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met: B.C. van Munster, b.c.van.munster@umcg.nl of H.H.M. Hegge, h.h.m.hegge@umcg.nl.