(Ont)Regel-acties medisch specialisten

Administratielast in de medisch-specialistische zorg is een veelkoppig monster. Duurzame oplossingen zijn nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. De Federatie en wetenschappelijke verenigingen hebben daar waar nodig beleid aangepast en/of regels geschrapt om de administratielast te verminderen. Met als doel meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de dokter. #laatdoktersdokteren

Een overzicht van alle (Ont)Regel-acties:

Indicatoren intensive care

Bijna 20% van de indicatoren binnen de intensive care staan op de nominatie om geschrapt te worden. Dat is het resultaat van een schrapsessie met ruim 50 intensivisten en intensive care verpleegkundigen over de kwaliteitsregistratie voor intensive cares: NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) bij de Federatie Medisch Specialisten. De verwachting is dat de definitieve geschrapte indicatoren voor het eind van het jaar worden gecommuniceerd aan alle deelnemers en de epd-leveranciers.

Aanpassingen IFMS

De Federatie onderzocht in hoeverre de Leidraad IFMS van de Federatie nog aansluit bij de huidige praktijk. IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Het advies is om de leidraad op verschillende punten aan te passen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van op het afvinken van deelname aan IFMS met een checklist. Daarnaast is in de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 de indicator IFMS niet meer te vinden. IFMS is inmiddels gemeengoed in de ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de gehele set voor 2020 is veel aandacht geweest voor het verminderen van administratieve lasten.

25% minder proces- en structuurindicatoren

Het aantal proces- en structuurindicatoren dat jaarlijks moet worden aangeleverd bij het Zorginstituut in het kader van de Transparantiekalender is met 25% verminderd. De kwaliteitsinformatie die deze indicatoren opleveren, publiceert het Zorginstituut via de 'Openbare Database' op de website Zorginzicht.

Reductie omvang controle- en accreditatiecycli

Een aantal wetenschappelijke verenigingen hebben acties ondernomen om de frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terug te brengen. Zo is de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) zijn in gesprek met Raad voor Accreditatie om de overlap in laboratorium accreditaties te reduceren.

Reductie registratielast kwaliteits- en opleidingsvisitaties

Naast kwaliteitsvisitaties worden er ook opleidingsvisitaties uitgevoerd door de wetenschappelijke verenigingen. Door de kwaliteits- en opleidingsvisitatie op hetzelfde moment te plannen, wordt veel tijdwinst geboekt. Inmiddels hebben acht wetenschappelijke verenigingen de samenvoeging gerealiseerd. Zo heeft de NVVH bijvoorbeeld de controle op dossiervoering inmiddels geschrapt en mogen de kno-artsen gebruikmaken van reeds bestaande informatie uit patiënten enquêtes van het ziekenhuis. 14 wetenschappelijke verenigingen hebben zich inmiddels verenigd in een project en nemen hun instrumenten en normen onder de loep om de registratielast zo te verminderen.

Schrappen van machtigingen

De Federatie heeft nauw samengewerkt met zorgverzekeraars op het vlak van de machtigingen. Op dit moment worden de machtigingen omtrent hulpmiddelen onder de loep genomen. Vorig jaar werden al voor 17 geneesmiddelen formulieren geschrapt. Per 1 maart 2019 zijn opnieuw formulieren voor 10 bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt. In de praktijk betekent deze schrapactie dat er voor ongeveer 11.000 verzekerden geen formulier meer hoeft te worden ingevuld.

Kwaliteitskeurmerken

De Federatie vindt het goed dat er kritisch wordt gekeken naar de administratielast van dokters en is met haar wetenschappelijke verenigingen in gesprek over de voorstellen die er nu liggen om specifieke kwaliteitskeurmerken te schrappen. Daarnaast wordt bekeken of er in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties een analyse kan worden gemaakt over de meerwaarde van de bestaande keurmerken.

Muzikale actie Lange Frans

In 2018 ontwikkelde de Federatie met rapport Lange Frans en zijn kno-arts Dennis Kox de muzikale actie 'Laat dokters dokteren'.