Vernieuwing AMS krijgt contouren

Tijdens het AMS-overleg op 17 mei hebben LAD, OMS en de NVZ een aantal belangrijke stappen gezet over vernieuwing van de regeling.

Uitgangspunten hierbij zijn het waarborgen van de professionele verantwoordelijkheid en de positionering van de medisch specialist. AMS-partijen zijn het erover eens dat de positie van de medisch specialisten in het ziekenhuis – in dienstverband of vrijgevestigd – waar dit kan gelijk moet worden gesteld. Afgesproken is dat het huidige professioneel statuut van de AMS om die reden wordt omgebouwd naar een nieuw, bestuurlijk statuut. Naast de niet-arbeidsvoorwaardelijke afspraken uit bijvoorbeeld het professioneel statuut en het Document Medisch Staf (DMS), wordt voor de totstandkoming van dit bestuurlijk statuut ook geput uit het Model Toelatingsovereenkomst (MTO), de overeenkomst waarin de individuele relatie tussen de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaar en het ziekenhuis zijn geregeld. In het nieuwe statuut moeten de verantwoordelijkheden van de medisch specialist in dienstverband en van het ziekenhuis duidelijk zijn vastgelegd.
Ook hebben OMS, LAD en NVZ afgesproken om het DMS van de AMS te herzien. Hierbij wordt bepaald welke onderdelen van het document passen binnen het nieuwe statuut en welke onderdelen, de meer arbeidsvoorwaardelijke aspecten, elders moeten worden geregeld, bijvoorbeeld in de nieuwe AMS zelf. Uitgangspunt hierbij is om de afspraken met de Raad van Bestuur, die van toepassing zijn op het dienstverband en op het vrij beroep, zoveel mogelijk op één lijn te krijgen.

Herziening huidige AMS

Een ander onderdeel binnen het AMS-vernieuwingstraject is de regeling zelf. LAD, OMS en NVZ nemen de tekst van de AMS kritisch door, met als doel tot een beter leesbare en uitvoerbare regeling te komen, die geen aanleiding geeft tot verschillende interpretaties.
Ook kijken de AMS-partijen naar de status van de AMS. Belangrijk is om helder te maken binnen welke kaders OMS, LAD en NVZ straks met elkaar onderhandelen over verbetering van de regeling en welke terugvalopties er zijn als een onderhandelingsresultaat uitblijft.

Planning

De voorlopige planning is dat er uiterlijk eind 2013 een akkoord ligt over de vernieuwde regeling voor medisch specialisten in dienstverband. Op 18 juni is het volgende overleg gepland.