Vermindering administratielast: een overzicht

Medisch specialisten zijn in hun eigen instelling, of via hun wetenschappelijke vereniging en/of de Federatie Medisch Specialisten bezig met het verminderen van de administratielast. De ene keer met meer directe voelbare impact op de werkvloer dan de andere keer. Hieronder een kort overzicht wat er tot nu toe is bereikt.
 • Registreren vereenvoudigd
  De ingewikkelde regels rondom ‘parallelliteit’ – de regels die voorschrijven wanneer er twee of meer dbc’s naast elkaar geregistreerd mogen worden- veroorzaken in de praktijk de meeste administratielast bij registeren. Dat is nu voorbij. Per 1 januari 2020 kan de medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is.
 • Schrappen in de kwaliteitsvisitatie
  Veertien wetenschappelijke verenigingen zijn gestart om te kijken waar er ‘onnodige’ administratielast kan worden weggenomen. Zo hebben de chirurgen in de kwaliteitsvisitatie de controle op dossiervoering geschrapt en mogen de kno-artsen voor de patiënttevredenheid gebruikmaken van reeds bestaande data uit patiënten enquêtes van het ziekenhuis.
 • Tijdswinst door samenvoegen van visitaties
  Naast kwaliteitsvisitaties worden er ook opleidingsvisitaties uitgevoerd door de wetenschappelijke verenigingen. Door de kwaliteits- en opleidingsvisitatie op hetzelfde moment te plannen, wordt veel tijdwinst geboekt. Inmiddels hebben acht wetenschappelijke verenigingen de samenvoeging gerealiseerd.
 • Machtigingen geschrapt
  De Federatie werkt nauw samen met zorgverzekeraars om de mogelijkheden tot het schrappen van machtigingen van bijvoorbeeld hulpmiddelen te onderzoeken. Vorig jaar werden al voor 17 geneesmiddelen formulieren geschrapt. Per 1 maart jl. zijn opnieuw formulieren voor 10 bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt.
 • Project (Ont)regel IFMS
  IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. De lokale invulling van IFMS kan de werklast behoorlijk verhogen. Daarom onderzoekt de Federatie of de Leidraad IFMS nog aansluit bij de huidige praktijk, welke onderdelen uit de Leidraad de administratieve lasten veroorzaken en welke voorbeelden er beschikbaar zijn van IFMS-vormen met de minste administratieve lasten.
 • Minder administratielast bij onderzoek
  Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. De Federatie stelt in een advies hoe deze procedures efficiënter kunnen, zodat onderzoek sneller van start kan gaan en de administratielast voor onderzoekers aanmerkelijk verminderd wordt.
Naast bovenstaande acties, bestaat het actieplan (Ont)Regel de Zorg medisch-specialistische zorg van het ministerie van VWS totaal uit 28 actiepunten. 23 van de 28 actiepunten zitten op schema.
Om ook te meten in hoeverre zorgprofessionals nu al vermindering ervaren, heeft het ministerie van VWS KPMG gevraagd een merkbaarheidsscan onder zorgprofessionals uit te zetten. De eerste scan wordt in juni uitgezet.