Update Ronde tafels vaatchirurgie en oncologie

Impactanalyses moeten inzichtelijk maken welk effect de voorgestelde verhoging van volumenormen voor vaatchirurgische en oncologische zorg in de praktijk heeft voor patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen. De Ronde tafels vaatchirurgie en oncologie hebben eind april 2024 afgesproken om te starten met deze impactanalyses.

Afgesproken is dat alle door de beroepsgroep voorgestelde volumenormen voor interventies die deel uitmaken van de zogeheten 1e tranche, worden meegenomen in de impactanalyses. Definitieve besluitvorming over de volumenormen vindt plaats na de impactanalyses. Naar verwachting zal dat niet eerder zijn dan na de zomer.

Uitvoering Integraal Zorgakkoord

Aan de Ronde tafels zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: patiëntenvertegenwoordigers, zorgprofessionals, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. De tafels staan onder regie van Zorginstituut Nederland om de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord uit te voeren en concentratie van zorg te versnellen en netwerkzorg te versterken. Daarmee moet meer passende zorg worden gerealiseerd.  

Gelijktijdig werken aan overige afspraken

Gelijktijdig met het maken van de impactanalyses wordt gewerkt aan meerdere ontwikkellijnen die essentieel zijn om straks succesvol uitvoering te kunnen geven aan concentratie en spreiding van zorg. Het gaat dan onder meer om het maken van afspraken over ‘shared care’, over spreiding van zorg, over de inzet van transitiemiddelen en het proces voor het vaststellen en implementeren van de volumenormen.  

Terugkijken webinar

Op dinsdag 30 april jongstleden was het zevende webinar Concentratie en spreiding in de oncologie.