Steun van de minister voor zorgevaluatie

De Federatie Medisch Specialisten heeft zich de afgelopen jaren samen met de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenorganisaties hard gemaakt voor verdere doorontwikkeling van zorgevaluatie. We zijn dan ook blij dat minister Bruno Bruins vandaag in zijn brief aan de Tweede Kamer de steun hiervoor uitspreekt en structureel 10 miljoen euro beschikbaar stelt voor zorgevaluatie.

Peter Paul van Benthem, KNO-arts en bestuurslid van de Federatie: “De minister ondersteunt hiermee de visie van de Federatie dat zorgevaluatie een vast onderdeel moet zijn van de zorgpraktijk. Alhoewel deze financiering een goed begin is, zal meer financiering nodig zijn om zorgevaluatie en gepast gebruik ook echt onderdeel te maken van de reguliere praktijk.” Al in 2016 is in het adviesrapport Zorgevaluatie door de Federatie aangegeven dat betrokkenheid van alle relevante zorgpartijen nodig is om de kwaliteit van zorg te verbeteren door zorgevaluatie en heeft de Federatie zich hard gemaakt om dit onderdeel te maken van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Minister Bruins maakte in zijn brief bekend dat prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid vanuit Zorginstituut Nederland aan de slag gaat met zorgevaluatie. Hij doet dit als kwartiermaker van het nieuwe landelijk programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. De primaire focus van het programma ligt op de evaluatie van bestaande zorg in het basispakket.

Van Benthem: “Implementatie van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk is complex en vraagt inzet van alle betrokken partijen.” Er is de laatste 5 jaar al veel bereikt op het gebied van zorgevaluatie: om de belangrijkste kennishiaten in beeld te brengen, hebben 18 wetenschappelijke verenigingen samen met patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden kennisagenda’s opgesteld. Daarnaast zijn er 12 in ontwikkeling en lopen er al meer dan 60 studies. Het opstellen van de kennisagenda’s is een zeer zorgvuldig proces waarbij de wetenschappelijke verenigingen alle relevante belanghebbenden betrekken voor het identificeren en prioriteren van kennishiaten in de zorg. De resultaten van de hierop gebaseerde onderzoeken worden verwerkt in richtlijnen, die arts en patiënt ondersteunen bij het samen beslissen in de spreekkamer. Op die manier draagt zorgevaluatie bij aan steeds betere zorg.