Richtlijn perioperatief traject geactualiseerd

De richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject. Ook wordt er aandacht besteed aan informatie-uitwisseling en samenwerking: welke informatie is minimaal noodzakelijk om dit complexe traject veilig te kunnen doorlopen? Met de recente herziening van deze richtlijn kan de zorg rondom operaties verder verbeterd worden.

Nieuwe inzichten op het gebied van onder andere persoonsgerichte zorg, samen beslissen, taakherschikking, wilsonbekwaamheid en technische hulpmiddelen maakten het noodzakelijk om de richtlijn te herzien. Daarnaast bestond er nog steeds praktijkvariatie in de beoordeling van risicomomenten in de oude richtlijnen. De herziene richtlijn kent drie speerpunten. De eerste is minder vinklijstjes, maar wel de patiëntveiligheid vergroten en kwaliteit van zorg waarborgen. De tweede is niet drie verschillende richtlijnen (pre-, per-, en postoperatieve zorg), maar één richtlijn waarin alle processen naadloos in elkaar overlopen. De derde is verbetering van de communicatie en cultuur.

Aanpassingen in de richtlijn

  • Preoperatief traject: Er is explicietere aandacht voor taakherschikking, samen beslissen, het niet-reanimeren gesprek bij risico ingrepen, risicoclassificatie en markering voordat de patiënt naar de operatiekamer gaat.
  • Perioperatief traject: Er is een STOP-moment toegevoegd over de check markering en de minimale aspecten van de time-out zijn explicieter uitgeschreven. Daarnaast zijn teamtrainingen toegevoegd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten.
  • Postoperatief traject: De relevante onderwerpen voor de sign-out zijn gereviseerd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten. Daarnaast is er een toevoeging over de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van patiëntengegevens.

Samenwerking

De richtlijn is van belang voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiënten die een interventie moeten ondergaan waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse vereniging voor Heelkunde hebben de richtlijn opgesteld, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers vanuit de cardio-thoracaal chirurgen, kno-artsen, gynaecologen, oogartsen, orthopeden, neurochirurgen, urologen, anesthesiemedewerkers en operatie-assistenten.