Richtlijn Orofaryngeale dysfagie gepubliceerd

De richtlijn Orofaryngeale dysfagie (voorheen Slikstoornissen) is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn is onlangs geautoriseerd door alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en volwassen patiënten met dysfagie en voor patiënten met een verhoogd risico op dysfagie. Een multidisciplinaire werkgroep werkte met ondersteuning van het Kennisinstituut gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.

Er bestaat een belangrijke praktijkvariatie in de diagnostiek en behandeling van orofaryngeale dysfagie. Dat is mede het gevolg van het ontbreken van een richtlijn in Nederland. Variabiliteit in diagnostiek wordt gezien in de keuze van meetinstrumenten, het al of niet gestandaardiseerd meten, het tijdspad, etc. Ook de keuze van behandelmethode, mono- of multidisciplinaire behandeling verschilt door het land en door de disciplines heen. Een uniforme richtlijn is daarom van belang, omdat dysfagie ernstige consequenties kan hebben voor de patiënt.

Highlights van de richtlijn

De richtlijn heeft zo als doel de eerstelijns zorgverlener (onder andere logopedist, huisarts, etc.) te ondersteunen bij de screening en beslissing tot tijdige doorverwijzing naar een tweede- of derdelijns multidisciplinair team. Belangrijke aandachtspunten in de richtlijn zijn:

 • De herkenning van het probleem dysfagie en herkenning van risicopatiënten door zorgverleners (kennis en scholing);
 • Het ontwikkelen van een eenduidig diagnostisch beleid (zowel casefinding als vervolg diagnostiek);
 • Het ontwikkelen van multidisciplinaire revalidatie en behandelprogramma’s;
 • Het verbeteren van indicatiestelling en structureren van verwijsbeleid.

Betrokken partijen

De richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel–Neus–Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied (NVKNO) ontwikkeld.
De volgende partijen hebben hieraan meegewerkt:

 • MS-Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), specifiek deskundige netwerk DGO (diëtisten geriatrie en ouderen)
 • Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverziekten (NVMDL
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Patiëntenvereniging HOOFD-HALS
 • Spierziekten Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigden van de Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenverenigingen Spierziekten Nederland en Patiëntenvereniging HOOFD-HALS in de werkgroep. Op belangrijke momenten gedurende de ontwikkeling van de richtlijn is advies gevraagd aan een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van meerdere patiëntenorganisaties. Zo is samen met de klankbordgroep een knelpuntenanalyse vanuit patiëntenperspectief opgesteld voordat werd gestart met de ontwikkeling van de richtlijn en is de conceptrichtlijn besproken in de klankbordgroep.