Richtlijn Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) geactualiseerd

BRUE is een kortdurende onverklaard incident bij kinderen in de leeftijd tot 1 jaar waarbij het kind nadien weer als vanouds is. Symptomen zijn bijvoorbeeld cyanose of bleekheid, afwezige, verminderde of irregulaire ademhaling, verandering in tonus: hypotonie of hypertonie en verandering in bewustzijn. De geactualiseerde richtlijn bakent af welke kinderen in de categorie BRUE vallen en helpt dokters om onderscheid te maken in hoog- en laag risicopatiënten.

Een deel van de kinderen die voorheen werden aangeduid als ‘ALTE’ valt in de nieuwe versie van de richtlijn nu onder de term BRUE. Het incident mag alleen een BRUE genoemd worden als volledige anamnese en lichamelijk onderzoek door een daartoe bevoegd zorgprofessional geen verklaring en geen alarmsymptomen oplevert. Om verwarring te voorkomen met de groep ALTE klik hier voor de tabel met in- en exclusiecriteria.

Er is daarnaast getracht de groep BRUE patiënten onder te verdelen in een laagrisico en hoogrisico groep als het gaat om herhaalkans en onderliggende pathologie. Bij de laagrisico groep is het zeer onwaarschijnlijk dat er sprake is van herhaling of dat een (ernstige) onderliggende aandoening de symptomen hebben veroorzaakt. In deze laag-risico groep is het dus niet zinvol om protocollair uitgebreid aanvullend onderzoek en (langdurige) klinische observatie te verrichten. Aanvullend onderzoek leidt soms tot het vinden van afwijkingen die niet met het oorspronkelijke probleem te maken hebben en (langdurige) klinische observatie is in strijd met het onschuldige karakter van de aandoening. In beide gevallen wordt het geruststellen van de ouders omtrent het onschuldige karakter van de aandoening bemoeilijkt.

De herziene richtlijn BRUE is bedoeld voor kinderartsen, kinderneurologen en huisartsen, maar ook spoedeisende hulp-artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel.