Regeerakkoord: convenant doet zijn werk maar onverantwoorde korting van opleiding

In het regeerakkoord respecteren VVD en PvdA het convenant bekostiging medisch specialisten dat VWS, NVZ en OMS eind 2010 sloten. Dit convenant in combinatie met een ondertekend MTO garandeert voor de periode 2012 tot en met 2014 het fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren die – als onderdeel van een lokaal collectief – hun honorarium via de instelling declareren. Daarnaast is in het convenant voor de periode 2012 – 2014 een macrokader voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren overeengekomen met een jaarlijks toegestane groei van 2,5%.

Per 2015 ontstaat een nieuwe situatie. In het regeerakkoord kondigen de regeringspartijen aan de jaarlijks toegestane groei dan naar 2% bij te willen stellen. En ze schrijven: “Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt in 2015, als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt”.

Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid bedoeld dat de garantie op het fiscaal ondernemerschap per 2015 vervalt. Een medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar die zijn fiscale ondernemersstatus wil behouden zal vanaf dat moment aan de reguliere criteria van de belastingdienst moeten voldoen en kan zich niet langer beroepen op deze garantie. In het convenant is hierover overeengekomen dat we in de periode tot en met 2014 met elkaar onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan het vrij beroep.

De OMS presenteert hiertoe op 15 november (link) haar Positioneringsnota. Met de nota trapt de OMS een discussie af die landelijk en lokaal moeten worden gevoerd over de positionering van medisch specialisten. Het vrij beroep, al dan niet vanuit een fiscale ondernemersstatus, is hierin een belangrijk onderwerp. De insteek van de OMS is: einde beheersmodel per 2015 betekent mogelijk alleen einde garantie fiscaal ondernemerschap. Het betekent niet het einde van het vrij beroep of automatisch het einde van de fiscale ondernemersstatus.

Korting macrokader na 2015

Conform het convenant zal in 2015 het macrokader medisch specialisten en het macrokader instellingen volledig worden geïntegreerd. In het regeerakkoord is een ‘besparing’ op dit nieuwe kader opgenomen van €100 miljoen vanaf 2015. De korting is gebaseerd op de bevindingen van de commissie Meurs waarin de commissie concludeert dat er onder het huidige beheersmodel ruimte resteert voor verdere inkomensmatiging.

De OMS is er van overtuigd dat zonder het convenant de korting al eerder zou zijn ingeboekt. De OMS zal in aanloop naar 2015 over de voorgenomen korting met de minister in overleg treden.

Harmoniseren duur vervolgopleiding medisch specialisten

In het regeerakkoord wordt een forse verkorting van de opleiding tot medisch specialist ingeboekt. De OMS vindt dit onverantwoord omdat in Nederland zorg wordt geleverd die doelmatig en van een kwalitatief hoog niveau is. Hiervoor is de kwaliteit van de opleiding van essentieel belang. Onbedachtzaam verkorten van de opleiding zal tot een kaalslag in de kwaliteit van zorg leiden en daarmee de samenleving voor hoge kosten plaatsen.

De geplande verkorting wordt gerechtvaardigd door te schermen met de EU-richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties. De bewuste richtlijn die overigens uit de jaren ’70 van de vorige eeuw dateert, wordt constant verkeerd geïnterpreteerd door de politiek. Deze heeft niet het doel een norm te stellen voor de benodigde opleidingsduur in Europa maar moet alleen de internationale erkenning van diploma’s mogelijk maken. Er is geen enkel ander land in de EU dat zich houdt aan deze richtlijn. Door de voorgestelde verkorting van één tot twee jaar (gemiddeld 25%) zullen we in Europa in plaats van koploper hekkensluiter worden en hoogstens ‘minimumspecialisten’ gaan afleveren.

De OMS zal dan ook over de maatregelen met de minister in overleg treden.