Reactie op Rijksbegroting

In de Troonrede was vandaag veel aandacht voor de COVID-crisis en de gevolgen daarvan voor de zorgsector en de gehele maatschappij. ‘Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is,’ aldus Koning Willem-Alexander. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘We zijn blij met de waardering voor ons werk die de Koning uitsprak.’

‘Ons zorgstelsel kampt met grote uitdagingen. Naast de COVID-pandemie komen deze uitdagingen voort uit de vergrijzing, de toenemende co-morbiditeit en de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken.’ Dit sluit ook aan op de verkiezingsagenda van medisch specialisten die de Federatie heeft gedeeld met de politieke partijen. Van Benthem: ‘Willen we de patiënt de beste zorg blijven bieden, toegankelijk, innovatief en betaalbaar, dan dienen we de intrinsieke motivatie van de zorgverleners richtinggevend te maken in het landelijke zorgbeleid.

De Federatievoorzitter is tevreden met de aandacht in de Troonrede voor de arbeidsmarktproblematiek en voor de noodzaak van preventie en zorginnovaties: ‘De COVID-crisis heeft ons geleerd dat als we het vertrouwen geven aan de professionals dat daar dan veel goeds uit voort komt. Ik zie overal in het land hoe een brede inspirerende beweging op gang is gebracht met vele honderden initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek, voor e-health, netwerkgeneeskunde, zorgevaluatie en gepast gebruik. De patiënt moet kunnen rekenen op de beste zorg; dichtbij als het kan, ver weg als het moet.’ Het kabinet vindt de vernieuwing in de zorgopleidingen van groot belang om gelijke tred te houden met ontwikkelingen in de samenleving. ‘Zo wordt in het meerjarige project Opleiden 2025, waar de Federatie Medisch Specialisten het voortouw heeft, de beweging van de juiste zorg op de juiste plek opgenomen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen’, schrijft het kabinet in de Rijksbegroting VWS.

Over de contourennota voor een gezonde toekomst schrijft het Kabinet in de Rijksbegroting VWS dat drie aandachtsvelden centraal staan: (1) meer preventie om de gezondheid en het welbevinden van mensen waar nodig te stimuleren, (2) meer samenwerking, coördinatie en regie zodat de samenhang van het zorgstelsel verbetert en de verschillende verantwoordelijkheden helder zijn en (3) meer ruimte voor vernieuwing, bijvoorbeeld voor digitale ondersteuning, om ook bij te dragen aan het werkplezier van de zorgprofessionals.

Van Benthem ziet de medisch specialisten vooropgaan in de vernieuwing maar waarschuwt ook: ‘Ik heb het liever over het centraal ondersteunen dan over centrale regie. De zorgprofessionals raken gedemotiveerd door controledrang en regelgevingsreflexen van overheden en instituties. Dat moeten we niet willen. Polarisatie en wantrouwen gaan ons niet helpen. Als we uit de crisis willen komen moeten we bewegen. Ik roep politiek en instituties op onze beweging van vernieuwing te ondersteunen. In de Troonrede werd door onze Koning het belang van samenwerking meerdere malen benadrukt. Daar sluiten we ons bij aan.’

Lees ook de analyse van de Miljoenennota en Rijksbegroting VWS 2021 die de Federatie Medisch Specialisten heeft gemaakt.