Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd

Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, door zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen en binnen 5 jaar structureel onderdeel te laten zijn van de reguliere zorgprocessen.

De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In dit programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om dit te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand brengen.

Inbedden in de praktijk

Peter Paul van Benthem, hoogleraar, kno-arts (LUMC) en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘De Federatie heeft met de wetenschappelijke verenigingen gepleit voor steun voor onze jarenlange inzet op zorgevaluatie. Tot nu toe zijn er al 22 kennisagenda’s opgesteld, 8 zijn in ontwikkeling en er lopen al meer dan 60 zorgevaluatiestudies. De onderzoeksresultaten worden verwerkt in richtlijnen, die arts en patiënt ondersteunen bij het samen beslissen in de spreekkamer. Alles bij elkaar zijn er in deze kennisagenda’s meer dan 200 kennishiaten geprioriteerd. We zijn dan ook blij dat we met alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord samen kunnen werken om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de reguliere praktijk.’

Concrete acties

De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende 5 jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
  • De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland).
  • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Expertise bundelen

De partijen benadrukken dat het belangrijk is om het vraagstuk wat zinnige zorg is, genuanceerd te blijven benaderen. Het programma heeft niet als doel om een concrete lijst op te leveren van behandelingen die kunnen worden geschrapt uit het basispakket. Het is in veel gevallen niet zo dat zwart op wit is te zeggen welke behandelingen altijd of nooit effectief zijn. Er is al veel expertise op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik bij de HLA-partijen. Die expertise is nu gebundeld en ingebracht in het plan van aanpak. De kracht van het programma is dat het een gezamenlijk initiatief is van alle ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Dit zijn de Patiëntenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS. Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Minister Bruno Bruins is positief over de constructieve samenwerking die de partijen rond dit ingewikkelde vraagstuk met elkaar zijn aangegaan. “Binnen vier maanden is er een zeer ambitieus stappenplan opgesteld. Complimenten daarvoor. In honkbaltermen: het eerste honk is nu bereikt, maar we zijn nog niet over de thuisplaat. Er wordt al veel gesproken over wat zinnige zorg is en wat niet; of de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Dergelijke afwegingen moet je maken op basis van feiten. En precies dat gaan alle betrokken partijen de komende jaren doen. Evaluatie van geleverde zorg en implementatie van onderzoeksresultaten staan daarbij centraal."

Lees de rapportage