Psychiaters publiceren kennisagenda

Wat zijn de belangrijkste kennishiaten binnen de psychiatrie die nader onderzoek verdienen? De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft deze onderzoeksvragen in kaart gebracht, met als resultaat de kennisagenda Psychiatrie die deze maand werd gelanceerd. 'De kennisagenda vormt het startpunt van een continu proces van zorgevaluatie waarmee we de zorg steeds verder kunnen verbeteren', aldus werkgroepvoorzitter Ralph Kupka.

 
Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek. De kennis uit deze onderzoeken helpt medisch specialisten om in de spreekkamer beter te kunnen beslissen wat de beste behandeling is voor een patiënt. Het opstellen van een kennisagenda is hierin de eerste stap. Inmiddels hebben 25 verenigingen hun kennisagenda gepubliceerd en zijn er nog zes in ontwikkeling. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt deze trajecten.

Tien onderzoeksvragen

De Kennisagenda Psychiatrie bevat tien vragen en een plan van aanpak om deze te beantwoorden door middel van klinisch onderzoek. De komende jaren willen de psychiaters de volgende tien onderzoeksvragen onder de loep nemen:
  • Is het mogelijk om te komen tot patiëntgebonden (matched care) voorschrijven van antidepressiva in de behandeling van depressie?
  • Wat is de (kosten) effectiviteit van het eerder in de beslisboom inzetten van ECT behandeling bij (oudere) patiënten met een ernstige depressie?
  • Welke medicamenteuze interventies zijn effectief in de behandeling van prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen?
  • Wat is de lange termijn indicatie effectiviteit en veiligheid van stimulantiagebruik door patiënten met ontwikkelingsstoornissen?
  • Wat is het effect van chronotherapie bij volwassenen met een slaapstoornis? En is dit effect verschillend naar leeftijdscategorie?
  • Op basis van welke criteria kan de noodzaak van continuering van langdurig antipsychoticagebruik (periodiek) beter worden vastgesteld bij patiënten met een stoornis in het psychosespectrum?
  • Wat is de effectiviteit van additie van een SSRI bij symptomen die kunnen wijzen op depressieve klachten dan wel negatieve symptomen van schizofrenie?
  • Wat is de effectiviteit van aangepaste vormen van CGT in de behandeling van psychiatrische stoornissen bij patiënten met een licht verstandelijke beperking?
  • Wat is het effect van het systematisch toepassen van samen beslissen met patiënten en naasten over de behandeling van psychiatrische aandoeningen op therapietrouw, de verschillende vormen van herstel en kwaliteit van leven?
  • Wat is het effect van thans breed geïmplementeerde herstelondersteunende programma’s (waaronder ervaringsdeskundigheid) op maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening?