Peiling wijst uit: behoefte aan ondersteuning bij individualisering opleidingsduur

In juli 2014 is nieuwe regelgeving van kracht geworden waarmee de duur van de medisch-specialistische opleiding beter afgestemd kan worden op de individuele aios. Dit maakt versneld doorlopen van de opleiding mogelijk, waarmee we tegemoet komen aan de bezuinigingseisen uit het Opleidingsakkoord. Om opleiders, aios en andere betrokkenen optimaal te ondersteunen bij deze overgang heeft het project Individualisering Opleidingsduur deze zomer een enquête gehouden onder voorzitters en aios van concilia van wetenschappelijke verenigingen en onder opleiders.

Zorgen en kansen

Hoewel de respondenten zich realiseren dat individueel versnellen het beste alternatief is voor de destijds door VWS voorgestelde verkorting van de opleidingsduur met één tot twee jaar, maken velen van hen zich zorgen over invoering hiervan. Zo vrezen ze dat het verkorten van de opleiding ertoe leidt dat aios minder kennis, vaardigheden en verdieping op kunnen doen waardoor uiteindelijk kwalitatief minder goede specialisten de werkvloer opgaan. Ook verwacht men praktische obstakels, bijvoorbeeld bij de invulling van het dienstrooster en rondom beschikbaarheid en het plannen van stages. Veel aios geven aan dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt niet uitnodigt om sneller af te studeren.

Toch zien de respondenten ook voordelen aan het individualiseren van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Zo verwachten ze dat dit leidt tot een efficiëntere manier van opleiden. Ook verwachten ze dat het verzilveren van competenties (voorafgaand aan of tijdens de opleiding opgedaan) ervoor zorgt dat de opleiding beter aansluit bij de individuele behoefte en kwaliteiten van de aios. De respondenten zien vooral mogelijkheden in het versnellen op basis van formele leerervaring (een aios- of aniosschap, promotie of relevante vooropleiding).