Orde van Medisch Specialisten positief over uitkomsten commissie Meurs

De Orde van Medisch Specialisten is positief over de uitkomsten van de commissie Meurs, die in opdracht van de minister van VWS een onderzoek heeft verricht naar de inkomens van medisch specialisten.

Het onderzoek schept duidelijkheid over de inkomens van met name de vrijgevestigde medisch specialisten. Uit de cijfers van de commissie Meurs resulteert een bruto inkomen van € 180.000,- per jaar voor vrijgevestigde medisch specialisten. In een Europese vergelijking kan worden geconstateerd dat door relatief weinig medisch specialisten, zowel in loondienst als in vrij beroep, een uitstekende gezondheidszorg wordt neergezet. Andere landen kennen naar verhouding meer medisch specialisten die ook meer verrichtingen doen. De Nederlandse specialist, zo blijkt uit het rapport, ontvangt een goed salaris en werkt daar ook hard voor: gemiddeld 55 uur per week, aldus het rapport, ook in avond en- en nachtdiensten. De gemiddelde productiviteit per medisch specialist ligt dan ook hoog terwijl het aantal ingrepen relatief laag blijft.

De commissie concludeert dat artsen in dienstverband naar Europese normen gemiddeld verdienen. Zelfstandige specialisten ontlenen aan hun ondernemingen een gemiddeld resultaat van € 211.000,-. Een forse verlaging ten opzichte van de voorafgaande jaren. Van dit resultaat moeten zij zelf hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen betalen. Anderzijds ontvangen zij als zelfstandige fiscale voordelen. Het bruto inkomen van de Nederlandse vrijgevestigde medische specialist bedraagt als gevolg daarvan € 180.000,-.

Duidelijk is ook dat het Convenant dat de OMS met de minister van VWS in 2010 heeft gesloten, beantwoordt aan haar doel: rust en een beheerste omzetontwikkeling. Medisch specialisten hebben op dat punt hun verantwoordelijkheid genomen en waargemaakt.

De afspraken tussen de OMS en de minister lopen tot 2015. Evenals de commissie Meurs streeft de OMS er naar om – in goed overleg met haar achterban – dan te komen tot een integrale bekostiging. De commissie onderstreept de belangrijke rol van de medisch specialist in ziekenhuis en zorg. De OMS is tevreden dat de commissie afstand neemt van het idee alle medisch specialisten gedwongen in dienstverband te brengen. De OMS is bezig in overleg met haar achterban voorstellen te formuleren die het de medisch specialist mogelijk maken ook na 2014 haar/zijn werk in vrij beroep uit te oefenen.