Nieuwe richtlijn chronische beademing voor volwassenen

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor patiënten die chronisch beademd worden buiten het ziekenhuis. Er zijn indicatiegebieden bij gekomen (COPD, complex slaapapnoe) en voor de verschillende bestaande indicatiegebieden is er meer wetenschappelijke onderbouwing gekomen. Deze kennis is verwerkt in een richtlijn.

Bekijk de richtlijn

Onder chronische beademing wordt verstaan het in principe levenslang beademen buiten het ziekenhuis. Door gebruik te maken van een beademingsapparaat kan de functie van de ademhalingsspieren voor meerdere uren per etmaal worden overgenomen.

De nieuwe richtlijn heeft tot doel de zorg rond de chronisch beademde patiënt verder te optimaliseren zodat een effectieve en veilige behandeling gewaarborgd kan blijven. Dit wordt bereikt met tijdige en accurate doorverwijzing en diagnostiek, tijdig en adequaat onderzoek en de juiste instelling op chronische beademing. Daarnaast is een op de individuele patiënt afgestemde begeleiding en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk nodig.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verwijzen en indicatie stellen
  • Instellen op chronische beademing
  • Transitie naar de verblijfssituatie
  • Chronische beademing in de verblijfssituatie
  • Afstemming in de zorgketen (organisatie van de zorg)
  • Apparatuur en disposables
  • Scholing ten behoeve van chronische beademing
  • Vervoer/ambulance/reizen
  • Transitie chronisch beademde kinderen naar volwassenen zorg
  • Beëindiging van de chronische beademing

Hulpmiddelen

Als hulpmiddel bij deze richtlijn kunt u gebruik maken van een PowerPoint om de richtlijn te presenteren en te bespreken. Ook is er een patiëntenversie beschikbaar. Deze middelen zijn te vinden aan de rechterzijde van de pagina (onder aanverwante producten).

Samenwerking

Deze richtlijn is het initiatief van de Nederlandse vereniging voor longartsen en tuberculose (NVALT) en de vereniging samenwerkingsverband chronisch ademhalingsondersteuning (VSCA). De richtlijn is geautoriseerd door de Nederlandse vereniging voor anesthesiologie, Nederlandse vereniging voor intensive care, Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Nederlandse vereniging voor spoedeisende hulpartsen, Nederlandse vereniging voor neurologie, Nederlandse vereniging van revalidatieartsen, Nederlandse vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk beperkten, Nederlandse vereniging voor longartsen en tuberculose, Nederlands Huisartsengenootschap, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Patiëntenfederatie Nederland Vereniging Spierziekten Nederland, Vereniging verpleegkundigen en verzorgenden Nederland.