Nieuw Netwerk Europa

Netwerk Europa is het netwerk van Europees samenwerkende medisch specialisten, georganiseerd vanuit de Federatie Medisch Specialisten. Voorheen Platform Europa. De eerstvolgende online bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 13 oktober. Het Netwerk zet zich in om de samenwerking met andere Europese landen op het gebied van medisch-specialistische zorg te verbeteren. En heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken.

Netwerk Europa is ontstaan vanuit de gedachte dat het belangrijk is om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen.

Vanuit die gedachte vertegenwoordigd de Federatie Nederland in de Council van de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). De UEMS zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de EU. De UEMS vertegenwoordigt de nationale federaties van medisch specialisten in Europa.

Europa