Modellen invoering cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) verplicht MSB’s, net als ziekenhuizen, cliëntenraden in te stellen. De meeste msb’s hebben dit inmiddels gedaan, doorgaans door een personele unie op te richten met de cliëntenraad van het ziekenhuis.

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de NVZ, NFU en medezeggenschapskoepels een model medezeggenschapsregeling opgesteld. Het model faciliteert de invoering van een cliëntenraad van een ziekenhuis en msb samen. Of je kiest voor een gezamenlijke cliëntenraad, dan wel een eigen cliëntenraad voor je msb moet per ziekenhuis worden bepaald. Ook voor een cliëntenraad van alleen het msb is een model ontwikkeld. Lees meer in de modellen medezeggenschapsregeling ziekenhuizen en de toelichting.

Verder houdt de Federatie de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) in stand. De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wmcz2018. Hierdoor kunnen msb’s en hun cliëntenraden tegen een aanzienlijk gereduceerd bedrag hun geschil aan de LCvV voorleggen. Hiermee verlagen wij dus de drempel om te komen tot oplossing van een geschil via een onafhankelijke, kundige bemiddelaar, dan wel scheidrechter, voor zowel msb’s als hun cliëntenraden. De NVZ neemt op dezelfde wijze deel, waardoor gezamenlijke cliëntenraden gelijke toegang hebben tot deze geschilleninstantie.

Meer informatie: