Medisch specialisten scharen zich unaniem achter zorgakkoord

'Er is veel minder negatieve emotie dan 3 jaar geleden bij het vorige bestuursakkoord,' zei OMS-voorzitter Frank de Grave aan het begin van de zestigste algemene ledenvergadering tegen een bescheiden aantal leden, 'Dat is mede te danken aan het feit dat de onderhandelingsinzet ook uitvoerig met de achterban via de Raad Beroepsbelangen is doorgesproken.' Op de agenda van de ALV op 12 september 2013 in Utrecht stond de goedkeuring van het Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2014 tot en met 2017. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorliggende akkoord.

Met het akkoord wordt de groei verder begrensd naar uiteindelijk 1 procent per jaar. Tegelijkertijd heeft de OMS in het nieuwe akkoord voor haar achterban een aantal belangrijke resultaten behaald ten aanzien de positie van de medisch specialist. Zo blijft onder andere de keuze tussen vrij beroep en dienstverband gehandhaafd. Medisch specialisten in dienstverband zowel in de periferie als in de academie zullen niet, zoals in het Regeerakkoord stond, onder de Wet Normering Topinkomens vallen. Ook is de 12 miljoen euro per jaar voor het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid van medisch specialisten behouden gebleven. Vice-voorzitter Janko de Jonge bood de leden een inkijkje in het onderhandelingsproces en lichtte het bereikte resultaat toe. De toelichtende sheets zijn voor leden op te vragen via infodesk@orde.nl.

In het kader van de nauwe samenwerking tussen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen, het synergietraject, heeft de OMS voor het eerst ook namens de wetenschappelijke verenigingen onderhandeld. Daarom legde Frank de Grave tijdens het Bestuurlijk Overleg Orgaan van afgelopen maandag 16 september in Utrecht het zorgakkoord tevens ter goedkeuring voor aan de wetenschappelijke verenigingen. Er is uitvoerig over gesproken en ook zij stemden in met het zorgakkoord. Medisch specialisten laten hiermee zien dat ze zich mede verantwoordelijk voelen voor het beheersbaar houden van het zorgstelsel, zoals ook al is neergelegd in de toekomstvisie De Medisch Specialist 2015. De komende jaren zullen we ons gezamenlijk inspannen om de zorg betaalbaar te houden met behoud van de kwaliteit van zorg.