Longartsen publiceren nieuwe kennisagenda

Tijdens de NVALT Voorjaarsdagen presenteerde de Nederlandse vereniging voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) de meest dringende kennisvragen waar zij zich de komende tijd op gaan richten. De kennisagenda bevat een top-8 zorgevaluatie vragen en een top-5 zorginnovatie vragen. Daarnaast bevat de kennisagenda een plan van aanpak hoe deze kennisvragen omgezet kunnen worden in onderzoeksvragen en concrete onderzoeken.

Frank van den Elshout, voorzitter van de werkgroep kennisagenda: ‘De beste zorg voor patiënten bereiken we door continue evaluatie en innovatie van het eigen medisch-specialistisch handelen. Longartsen streven ernaar altijd evidence-based te handelen. Echter, zoals in elk discipline, zijn er kennishiaten. Deze leiden tot onder andere verschillende diagnostische- en behandeltrajecten bij dezelfde aandoening. Met deze kennisagenda hebben we inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste kennishiaten zijn binnen de verschillende terreinen van de longgeneeskunde. Een belangrijke stap om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen.’

Zorgevaluatie vragen die in de kennisagenda een bod komen zijn onder meer ‘Wat is de optimale monitorstrategie voor een patiënt met ernstig astma?’ en: ‘Leidt psychosociale begeleiding (in de breedste zin) bij patiënten met COPD tot een afname van het aantal (her)opnames of tot een verbetering van de kwaliteit van leven?’ Op het gebied van innovatie wil de NVALT onder meer onderzoeken of voor mensen met longziekten een deel van de polibezoeken veilig en effectief vervangen kan worden door zorg op afstand middels thuismonitoring/eHealth. Ook wil de NVALT weten wat de optimale inrichting en uitvoering is van begeleiding van mensen met COPD en refractaire dyspnoe, en welk effect deze benadering heeft op kwaliteit van leven en zorgconsumptie.

Bekijk de volledige kennisagenda op de website van de NVALT