Kwaliteitskader spoedzorgketen vastgesteld door Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het register. ‘Hiermee is er een belangrijke stap gezet in het borgen van snelle, veilige en goede spoedzorg voor alle Nederlanders’, aldus het Zorginstituut. De afgelopen jaren is er door elf partijen hard gewerkt om het Kwaliteitskader op te stellen.

In het Kwaliteitskader zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Daarnaast biedt het kader ook voldoende ruimte voor de (regionale) context en een stimulans voor toekomstige ontwikkelingen en het samen leren en innoveren. De elf betrokken partijen hadden eerder overeenstemming over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen met uitzondering van twee normen met betrekking tot de ervaringsjaren van de arts op de spoedeisende hulp (SEH) en met betrekking tot de benodigde geriatrische expertise op de SEH.

De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de patiënt ervan uit mag gaan dat de dienstdoende arts op de SEH over de juiste deskundigheid beschikt, zodat de patiënt kan rekenen op de beste zorg. Daarom is de Federatie er voorstander van om de ervaring van de arts in competenties te formuleren, gericht op de situatie van een spoedeisende hulp, in plaats van ervaring gemeten in jaren.

Het Zorginstituut heeft hierin de mening van de Federatie gedeeltelijk gevolgd. Het stelt in het kwaliteitskader de norm dat op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen 24/7 een arts moet zijn met minimaal één jaar werkervaring, maar is met de Federatie van mening dat ‘ervaringsduur slechts een beperkte maat is voor de inschatting van bekwaamheid’. Daarom verzoekt het Zorginstituut om in de komende twee jaar te experimenteren met EPA’s (kennis, vaardigheden en attitudes) voor de arts op de SEH.

De Federatie zal de uiteindelijk vastgestelde tekst nader bestuderen. Lees verder op de website van het Zorginstituut.