Kennis naar de praktijk brengen

‘Het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. De resultaten van deze onderzoeken helpen beslissingen in de spreekkamer beter te onderbouwen. Het is belangrijk om de implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk te versnellen.’ Zo luidt de conclusie van het evaluatierapport van het Doelmatigheidsonderzoek dat vandaag is aangeboden aan Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van VWS.

Toepassing op de werkvloer

Implementatie van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk is complex en vraagt inzet van alle betrokken partijen. De Federatie heeft hierin een aantal stappen gezet, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat onderzoeksresultaten veel sneller dan voorheen kunnen worden opgenomen in richtlijnen en in informatie voor patiënten. Hierin werkt de Federatie nauw samen met ZonMw.

Een andere manier om implementatie te bevorderen, is zorgen voor draagvlak in het veld, nog voor de start van het onderzoek. Wetenschappelijke verenigingen stellen in samenwerking met patiëntenorganisaties kennisagenda’s op die de meest prangende onderzoeksvragen uit de praktijk bevatten. De Federatie pleit er voor dat onderzoeksfinanciers deze kennisagenda’s vaker als uitgangspunt nemen bij de bekostiging van onderzoek.

Symposium Zorgevaluatie

Implementatie van onderzoeksresultaten is iets om al in een vroeg stadium van een onderzoek over na te denken. Dit thema komt daarom uitgebreid aan bod op 2 november tijdens het Symposium Zorgevaluatie dat de Federatie organiseert in samenwerking met ZonMw. Welke implementatieaspecten spelen er en hoe verschillen deze per type studie? Hoe maak je implementatie meetbaar? Hoe profiteert de patiënt zo snel mogelijk van de onderzoeksresultaten? Wie heeft daarin welke rol?