Herziening richtlijnen Preventie van valincidenten bij ouderen en Duizeligheid bij ouderen

De richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen richt zich op het schatten en beoordelen van het valrisico, en op valrisico-verlagende interventies voor verschillende groepen ouderen, te weten thuiswonende ouderen, ouderen in het verpleeghuis en ziekenhuispatiënten. In deze richtlijn zijn twee modules herzien: één module over de beoordeling van valrisicoverhogende medicatie bij ouderen en een module over de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie. Daarnaast is in de richtlijn duizeligheid bij ouderen de module over de anamnese van duizeligheid herzien.  

Over de herziene richtlijnmodules bestonden vragen in de praktijk, die aanleiding vormden om ze te herzien. Voor een deel van de onderwerpen was nieuwe evidence beschikbaar waardoor herziening noodzakelijk was. De modules richten zich op alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen die last hebben van duizeligheid(sklachten) en ouderen die een verhoogd risico hebben op vallen, en daarvoor het ziekenhuis bezoeken.

Ten opzichte van de bestaande modules, geven de nieuwe modules concretere aanbevelingen, waar mogelijk ondersteund met praktische handvatten (bijvoorbeeld vragenlijsten).  

  • In de module over beoordeling van valrisicoverhogende medicatie (voorheen, module effect medicijnen valrisico) wordt een overzicht gegeven van de beschikbare instrumenten om valriscoverhogende medicatie te identificeren en worden duidelijke aanbevelingen gegeven over hoe deze te gebruiken. De aanbevelingen sluiten aan bij de internationale richtlijn valpreventie.  
     
  • In de modules over orthostatische hypotensie is gezocht naar nieuwe evidence voor de behandeling van deze aandoening, omdat hier in de praktijk vragen over bestaan. Er is geen sterk bewijs gevonden voor een effectieve medicamenteuze of niet-medicamenteuze behandeling. De niet-medicamenteuze behandelopties hebben de voorkeur. De herziene modules over de behandeling over orthostatische hypotensie zijn ook terug te vinden in de richtlijn duizeligheid bij ouderen.
     
  • In de module anamnese bij duizeligheid wordt concreet aangegeven welke punten meegenomen dienen te worden bij de anamnese. Ook worden er voorbeelden gedeeld van vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om de anamnese te ondersteunen.  

Samenwerking

De richtlijnmodules vallen onder het cluster duizeligheid en vallen. Hierbij is samengewerkt met KNO-artsen (NVKNO), klinisch geriaters (NVKG), neurologen (NVN), cardiologen (NVVC), internisten (NIV), ziekenhuisapothekers (NVZA), Samenwerkingsverband Unie KBO en PCOB, en Ergotherapie Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn Preventie Valincidenten bij ouderen

Bekijk de richtlijn Duizeligheid bij ouderen