Herziening richtlijn Colorectaal carcinoom

Om aan te sluiten bij de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Colorectaal carcinoom (darmkanker) herzien. De herziene richtlijn is deze maand gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Bij de herziening heeft de richtlijncommissie, meer dan bij de vorige versie van de richtlijn, rekening gehouden met de zeer diverse patiëntenpopulatie, de snelle ontwikkelingen in de behandelingsmogelijkheden en de tendens dat behandelstrategieën steeds meer geïndividualiseerd worden.

Wat is er veranderd?

De herziene versie van de richtlijn stelt een groot aantal klinische knelpunten aan de orde die in de oude richtlijn slechts gedeeltelijk aan bod kwamen, bijvoorbeeld:
  • De definitie van het rectumcarcinoom (endeldarmkanker) is geactualiseerd. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer eenduidigheid in de behandeling en het onderzoek. Dit heeft ook consequenties voor de indicaties voor neoadjuvante radiotherapie (therapie voorafgaand aan een operatie) en adjuvante chemotherapie (therapie na de operatie). Deze worden ook in de richtlijn beschreven.
  • De adjuvante chemotherapie bij coloncarcinoom (dikkedarmkanker) gaat van zes naar drie maanden. De effectiviteit is vergelijkbaar, maar de verwachting is dat dit zal leiden tot een reductie in kosten en bijwerkingen.
  • Een kijkoperatie bij coloncarcinoom wordt geadviseerd als standaard in plaats van als alternatief voor een open procedure. De richtlijn geeft specifieke adviezen over uitzonderingssituaties en het type kijkoperatie.
 
Verder beschrijft de herziene richtlijn onder meer:
  • een standaardisatie van de operatie voor coloncarcinoom;
  • completere eisen ten aanzien van een pathologie aanvraag;
  • meer gespecificeerd advies over gedeelde besluitvorming over neoadjuvante radiotherapie.

Samenwerking

De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met de internisten, klinisch geriaters, MDL-artsen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiotherapeuten en oncologen, Verpleegkundigen en Verzogenden Nederland, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Stomavereniging. Het Kennisinstituut heeft de herziening begeleid.