Handreiking Registratie expertiseadviezen gepubliceerd

Medisch specialisten die te maken krijgen met patiënten met zeldzame aandoeningen vragen regelmatig collega’s in expertisecentra om advies. Per 1 januari 2023 kunnen deze collega’s dit advies registreren. In de nieuwe handreiking Expertiseadviezen staat beschreven onder welke voorwaarden zij dit mogen doen.  
 
Het registreren van expertiseadviezen stimuleert passende zorg omdat zo sneller en beter gediagnostiseerd kan worden. Het voorkomt het onnodig doorverwijzen en second opinions, en zorgt ervoor dat patiënten sneller bij de juiste zorgverlener terechtkomen.   
 
De handreiking is gemaakt door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ, NFU en ZN en sluit aan bij de regelgeving van de NZa. Per 1 januari 2023 maakt de NZa expertiseadvies mét en zonder patiëntencontact mogelijk omdat advies mét patiëntencontact meer tijd kost. Bij een advies zonder patiëntencontact gaat alle informatie via de aanvragende behandelaar of instelling naar het expertisecentrum. Bij een advies mét patiëntencontact loopt dit ook via de patiënt zelf. Voorwaarde is dat het advies alleen gedeclareerd mag worden als het advies is ingewonnen bij een door VWS erkend centrum voor zeldzame aandoeningen. In de handreiking staat welke instellingen dit zijn. 
 
Download de handreiking