Geschillenregeling in Beheersmodel Medisch Specialisten

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft er een nieuwe taak en bevoegdheid bij gekregen. Op gezamenlijk verzoek van de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ kan het Scheidsgerecht nu ook conflicten behandelen die betrekking hebben op de toepassing van het Beheersmodel Medisch Specialisten. Het betreft dan geschillen tussen het ziekenhuis en het collectief van vrijgevestigd medisch specialisten als geheel, of tussen het collectief en individuele leden daarvan.

Vanaf 2015 gaat in de ziekenhuiswereld het systeem van de volledige prestatiebekostiging gelden. Nu geldt er een overgangsregeling die voor de vrijgevestigde specialisten is vastgelegd in het zogenaamde BeheersmodelMedisch Specialisten. Om onder dit Beheersmodel als vrijgevestigde specialist het fiscaal ondernemerschap te behouden, moeten specialisten als collectief afspraken maken met het ziekenhuis over de verdeling van het honorariumomzetplafond, de verdeling van kosten en de voorwaarden van het variabele omzetdeel. Het collectief maakt vervolgens afspraken met zijn leden over de onderlinge verdeling. In beide relaties zijn juridische conflicten denkbaar die om een oplossing vragen.

Formele route via het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Dergelijke conflicten binnen het collectief, of met het ziekenhuis kunnen sterk verband houden met elkaar. Dit vraagt dan ook om behandeling door één college met kennis van deze specifieke materie. Maar het vergt ook een college dat scheidslieden uit beide gelederen kent, dus zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de vrijgevestigd medisch specialisten.

Op verzoek van de OMS en NVZ heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een aparte Kamer Beheersmodel ingericht. Daartoe heeft het Scheidsgerecht zijn Arbitragereglement aangepast en zijn op voordracht van zowel de NVZ als de OMS arbiters benoemd.

De keuze van de arbiters in een aanhangig geschil hangt af van het type conflict. Voor conflicten waarbij een ziekenhuis betrokken is, zullen een of meer arbiters worden gevraagd vanuit de ziekenhuiskant; voor conflicten binnen het collectief is dat niet zinvol en worden naast de voorzitter (jurist) uitsluitend medisch specialisten benoemd.

Het Scheidsgerecht is niet automatisch bevoegd om dit soort conflicten in behandeling te nemen. Zoals gebruikelijk moeten partijen dat vooraf of tijdens het rijzen van het geschil contractueel met elkaar overeenkomen.

Informele route via Commissie van Goede Diensten

Ter voorkoming van een formele geschillenbeslechting binnen het collectief heeft de OMS een informele commissie van goede diensten ingesteld. Deze commissie kan, als partijen dit willen, zoeken naar een reële en faire oplossing voor een ontstaan verdelingsvraagstuk.