Geschillen vrij beroepsbeoefenaren naar Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2016 kunnen onderlinge geschillen tussen medisch specialisten in vrij beroep worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht Gezondheidzorg. Dit maakt het Scheidsgerecht mogelijk op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten. Tot nu toe werden dergelijke geschillen voorgelegd aan een ad hoc arbitragecommissie, desgevraagd door de voorzitter van de Federatie samengesteld.
Geschillen tussen ziekenhuizen en medisch specialisten in dienstverband werden al voorgelegd aan het Scheidsgerecht. Zo ook geschillen tussen ziekenhuizen en een collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Aanleiding

Het gaat dan bijvoorbeeld om een geschil dat ontstaat omdat een maatschap niet meer verder wil met een van de maten. Of om onvrede over gemaakte verdeelafspraken. Of vanwege gedeeltelijke of tijdelijke arbeidsongeschiktheid die moet worden opgevangen door de overige maten. Deze geschillen houden in toenemende mate verband met elkaar: afspraken met het ziekenhuis zijn van invloed op onderlinge afspraken tussen medisch specialisten in vrij beroep. Vandaar dat de behoefte is ontstaan om de geschillen voor te leggen aan één instantie die conflicten op ieder niveau kan behandelen en zo ook de relatie tussen deze conflicten in de behandeling kan meenemen. Daarnaast is er vanuit de Federatie behoefte aan een vaste poule van arbiters van meerdere voorzitters/juristen (veelal rechters), maar ook accountants en medisch specialisten. Ook hierin voorziet het Scheidsgerecht. Verder biedt het Scheidsgerecht een voorziening die laagdrempelig in kosten is: arbitrage is voor partijen een kostbare aangelegenheid. Het Scheidsgerecht kent, ondanks de specifieke expertise, relatief lage kosten.

Bevoegd

U kunt uitsluitend een geschil door arbiters laten beslechten als u met de partij waarmee u een conflict heeft, een afspraak heeft gemaakt, een zogenaamd arbitraal beding. In veel samenwerkingsovereenkomsten tussen medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is een dergelijk beding opgenomen: als partijen er onderling niet uitkomen, al dan niet na mediation, dan zal met uitsluiting van de gewone rechter over het geschil worden beslist door drie scheidslieden op verzoek van de meest gerede partij. Deze worden benoemd door de voorzitter van de Federatie (of bij ontstentenis van deze, de vicevoorzitter). Als uw overeenkomst een dergelijk beding bevat, dan kunt u een verzoek indienen bij de Federatie, waarna de voorzitter het Scheidsgerecht zal benoemen. Het Scheidsgerecht benoemt vervolgens drie scheidslieden, zijnde een jurist, een accountant en een medisch specialist. Deze beide laatsten worden benoemd uit een vaste poule van arbiters die is samengesteld op voordrachten door de Federatie. Geschillen die uitsluitend goodwill betreffen, kunnen voorgelegd blijven worden aan de Federatie, die deze geschillen bij bindend advies zal afwikkelen.

Openbaarmaking

Tot nu toe werden uitspraken na arbitrage niet openbaar gemaakt omdat deze een sterk privaat karakter hebben. Hierdoor was er geen jurisprudentie, terwijl dat juist in het belang van medisch specialisten kan zijn. Met het Scheidsgerecht is afgesproken dat beslissingen over vaker voorkomende juridische kwesties, in algemene zin – geanonimiseerd en niet op een bepaalde groep van medisch specialisten herleidbaar – zullen worden gepubliceerd.