‘Ga samen aan de slag’

‘Het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen’. Dat is wat het ministerie van VWS verstaat onder taakherschikking. Behalve om de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) gaat het ook om ziekenhuisartsen, klinisch technologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Sinds 2012 kan via een nieuw artikel in de Wet BIG aan bepaalde (nieuwe) beroepsbeoefenaren de bevoegdheid gegeven worden om een aantal voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Dit zou moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. Hierbij is een experimentele periode van vijf jaar afgesproken. De bevoegdheden zoals bedoeld zijn overigens breed gedefinieerd.

Over taakherschikking is uitgebreid gediscussieerd met circa dertig aanwezige bestuurders en beleidsadviseurs van wetenschappelijk verenigingen (WV-en) in de Utrechtse Domus Medica op donderdag 11 april 2013. ‘Taakherschikking biedt kansen’, aldus een KNMG-jurist die een presentatie hield over de juridische context van de nieuwe regels. Voor de deelnemende specialisten bleek de brede definiëring vooral onduidelijkheden op te leveren.

OMS-bestuurder Marcel Daniëls probeerde tijdens de bijeenkomst een gevoel van urgentie te creëren bij de circa dertig aanwezige bestuurders en beleidsadviseurs van wetenschappelijke verenigingen. Zij zullen met de uitwerking van taakherschikking aan de slag gaan. De wettelijke verankering van bevoegdheden van de VS en de PA zoals die sinds begin 2012 geldt, heeft immers gevolgen voor het werk en de positie van medisch specialisten. Het is belangrijk om lokaal goed af te stemmen wie welke zorg verleent.

Er leven veel vragen die WV-en samen met ondersteunende beroepsgroepen zullen moeten beantwoorden. De interpretatie van artikel 36a Wet BIG blijkt nog niet eenvoudig. Als PA en VS mogen indiceren, kunnen ze dan ook een diagnose stellen? De bedoeling is dat VS en PA de routinematige handelingen van specialisten kunnen overnemen: maar wat is routinematig? Wat is laagcomplexe en hoogcomplexe zorg precies? De oproep van Marcel Daniëls aan de WV-en was helder: ‘Ga aan de slag. Maar probeer het niet allemaal zelf te doen. Leer van elkaar hoe taken in kaart kunnen worden gebracht en zorg voor een goede onderlinge afstemming tussen medisch specialist en PA en VS. We gaan geen 27 boekjes maken. Werk met elkaar aan een gezamenlijke visie.’ De OMS zal dit traject gaan begeleiden en een werkgroep oprichten.

De oproep van Daniëls werd met instemming ontvangen. Deelnemers aan de bijeenkomst gaven tijdens en na afloop duidelijk aan behoefte te hebben aan een stappenplan om meer grip te krijgen op de implementatie van taakherschikking. ‘Er is geen blauwdruk’, benadrukte Daniëls. ‘Maar alle ervaringen kunnen wel helpen. We moeten het met zijn allen en gezamenlijk vorm geven.’