Financiering opleiding medisch specialist wijzigt: Opleidingsfonds verdwijnt

De huidige subsidieregelingen voor de zorgopleidingen 1e en 2e tranche vervallen per 1 januari 2013. Voortaan zullen de opleidende instellingen subsidie - in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage - aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in plaats van bij VWS. De achterliggende gedachte is een scheiding van beleid en uitvoering. Het huidige toewijzingsproces wijzigt hierdoor niet, VWS stelt ook in de toekomst het verdeelplan op. De NZa heeft als taak het beleid uit te voeren door het afgeven van beschikkingen, de betalingen zullen worden gedaan door het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Flexibilisering opleidingsschema

De NZa stelt de beschikking vast op basis van de werkelijke bezetting gedurende het jaar, ook als wijzigingen pas ná 31 oktober van het voorafgaande jaar bekend zijn. Voorwaarde is wel dat de veranderingen in het opleidingsschema zijn doorgegeven aan én goedgekeurd door de registratiecommissies. Dit is een aanzienlijke versoepeling van de regelgeving voor doorstromers, waardoor tussentijds wijzigen van opleidingskliniek (bijvoorbeeld als gevolg van de opleidingsetalage) niet meer belemmerd wordt door de financieringssystematiek. De opleidingsetalage zal hier in haar volgende nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan besteden.

Wijziging beleid vooropleidingen

De uitzondering voor instroom in de vooropleiding vervalt. De NZa kiest voorlopig voor een tussenoplossing: indien voor 31 oktober al bij de MSRC bekend is waar de aios de vooropleiding gaat volgen dan kan dat ziekenhuis de beschikbaarheidbijdrage aanvragen, als dit niet het geval is, zal de hoofdinrichting (op basis van het verdeelplan) de aanvraag moeten doen en het gehele jaar de beschikbaarheidbijdrage ontvangen.

Vervanging van ongeschikte aios vervalt

Een ander gevolg van het gewijzigde mutatiebeleid is dat een aios die niet geschikt is om de opleiding voort te zetten niet meer met behoud van financiering vervangen kan worden.