Europa ondanks Brexit steeds belangrijker voor patiënt

Samenwerking tussen medisch specialisten in Europa is netwerkgeneeskunde pur sang. Zo opende Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de bijeenkomst Platform Europa op 2 april in Utrecht. ‘Europa biedt enorme kansen voor medisch specialisten en patiënten. En door het bundelen van kennis wordt de zorg voor de patiënt beter’, aldus Cense. Daarom is het van belang dat wetenschappelijke verenigingen het thema Europa binnen hun bestuur goed beleggen.

Tijdens het Platform Europa wordt altijd de agenda van de Europese Unie van Medisch Specialist (UEMS) besproken. Een van de punten van de UEMS waar wetenschappelijke verenigingen mee te maken gaan krijgen zijn de European Training Requirements (ETR). De ETR gaat in de toekomst een grotere rol spelen bij de totstandkoming van de opleidingen tot medisch specialist. Cense: ‘Europa wordt steeds belangrijker voor medisch specialisten in Nederland. Wetenschappelijke verengingen horen goed in beeld te hebben wie er namens hen in een Europees gremium acteren. Als er bijvoorbeeld steeds meer Europese examens gevraagd worden, dan wordt het ook belangrijker om op de inhoud invloed te kunnen uitoefen,’ aldus Cense.

Opleidingseisen in Europa

Charlotte Boateng, aios psychiatrie LUMC en bestuurslid van De Jonge Specialist sprak over de samenwerking van jonge specialisten op Europees niveau in de European Junior Doctors (EJD). Het EJD zet zich binnen Europa in voor verbetering van arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist. De EJD wil dat de opleidingseisen op Europees niveau meer gelijk getrokken worden. Uit een enquête van de EJD blijkt namelijk dat er veel verschil is tussen Europese landen in de organisatie, inhoud en duur van de opleiding tot medisch specialist en in de mogelijkheden tot deeltijdwerken. Zo blijkt dat in 23% van de landen de opleiding niet in deeltijd kan worden gevolgd.

Europese bundeling expertise

Tijdens het platform sprak prof. dr. Wout Feitz, uroloog in het Radboudumc over de Europese samenwerking op het terrein van zeldzame aandoeningen. Feitz maakt onderdeel uit van het European Reference Networks (ERN) eUROGEN. Een kennisplatform voor medisch specialisten. Ook kunnen specialisten elkaar via dit platform consulteren via beveiligde videoconference. Daarnaast wordt de medische kennis door ERN toegankelijk gemaakt voor patiënten. Er zijn inmiddels 300 ziekenhuizen en 900 expertise teams aangesloten en is er ook een sterke binding met de patiëntenorganisaties.

Goed voorbereid

Volgens Rudi van Reenen, hoofd stafbureau Opleiding en Registratie bij de KNMG, lijkt Nederland goed voorbereid te zijn op de Brexit, maar is ook duidelijk dat niet alles kan worden overzien. Zij verwacht dat de Brexit consequenties heeft voor het aanvragen van stages of erkenning. Deze nemen meer tijd in beslag en procedures worden kostbaarder.

De volgende editie van Platform Europa is 1 oktober 2019.

Bekijk de thema pagina Europese samenwerking.

Platform Europa

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigers deel aan overleggen op Europees niveau. Om hen de mogelijkheid te bieden om informatie uit te wisselen, discipline overstijgende onderwerpen te bespreken en input aan te leveren voor UEMS-councilmeetings, organiseert de Federatie twee keer per jaar een platform Europa. Zo kunnen we ook op Europees niveau krachtiger invloed uitoefenen op de organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg.

Het doel van Platform Europa is ook op Europees niveau krachtiger invloed uitoefenen op de organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg.