Drie nieuwe kennisagenda’s verschenen

De wetenschappelijke verenigingen timmeren aan de weg! Inmiddels zijn er 19 kennisagenda’s gepubliceerd en daar kwamen er dit voorjaar nog drie bij. De medisch microbiologen, de longartsen en de dermatologen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld die dringend onderzocht moeten worden. Met deze zorgevaluatieonderzoeken kunnen we de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek steeds beter onderbouwen.

Medisch microbiologen

Deze kennisagenda bevat een top 11 met kennishiaten op het gebied van de bacteriologie, virologie, moleculaire diagnostiek, antimicrobiële therapie, infectiepreventie en openbare gezondheidszorg. Heiman Wertheim, arts-microbioloog in Nijmegen en voorzitter van de werkgroep: “Een voorbeeld van een kennishiaat dat wij willen onderzoeken is: kunnen microbiologische testen/ microbiologische ondersteuning in de eerste lijn ziekenhuisopnames als gevolg van urineweginfecties en luchtweginfecties verder terugdringen? Aanvullende microbiologische ondersteuning en sneldiagnostiek kunnen bijdragen aan beter antibioticagebruik, de morbiditeit verminderen en verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen. Dit is doelmatig en komt de patiënt ten goede. Ook de thema’s antibioticaresistentie en antibioticaprofylaxe komen voor in deze agenda.”

Longartsen

De longartsen presenteerden hun belangrijkste kennishiaten in april tijdens de Week van de Longen. George Nossent, voorzitter van de werkgroep: “Uit een eerste inventarisatie kwamen maar liefst 722 onderzoeksvragen. De 10 belangrijkste zijn opgenomen in onze kennisagenda. Een van de vragen in onze kennisagenda gaat over de waarde van corticosteroïden al of niet in combinatie met antibiotica bij de behandeling van een longaanval bij COPD. Een acute longaanval is een ontstekingsreactie van de luchtweg die vaak virale, soms bacteriële en soms andere oorzaken heeft. Het is niet duidelijk welke dosering en hoe lang corticosteroïden in combinatie met antibiotica gegeven moet worden. Er zijn aanwijzingen dat soms volstaan kan worden met alleen antibiotica of alleen corticosteroïden. Als de behandeling meer op de acute situatie en de individuele patiënt kan worden toegespitst, dan kan over- en misschien ook onderbehandeling worden voorkomen en eventuele ziekenhuisopnames kunnen worden bekort.”

Dermatologen

De kennisagenda van de dermatologen verscheen in maart 2019. Jannes van Everdingen, werkgroeplid en directeur NVDV: “Kwaliteit van zorg is een belangrijk thema binnen de dermatologie. We zijn erg blij dat we nu aan de slag kunnen met onze kennishiaten en we zijn bezig met het inrichten van een onderzoeksconsortium. Onze agenda bevat onder andere de vraag of compressietherapie effectief is bij erysipelas (wondroos) van de benen. Erysipelas is een oppervlakkige huidinfectie. De richtlijn cellulitis en erysipelas beschrijft dat veel dermatologen ervaren dat compressietherapie bij zwelling van het onderbeen in de acute fase van erysipelas de pijn verlicht en de genezing bespoedigt. Men gaat er ook van uit dat het een terugkerende infectie kan voorkomen, maar dit is nooit in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Als wetenschappelijk onderzoek zou aantonen dat compressie therapie bijdraagt aan de genezing van erysipelas en minder recidieven, dan zou dit een eenvoudige en niet-invasieve behandeling zijn.

Vervolg

De kennisagenda’s werden ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut. Een overzicht van kennisagenda’s die verschenen zijn of nog in ontwikkeling, is hier te vinden.