Criteria voor regiobeelden en regioplannen vastgesteld

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat onder meer dat regionale samenwerking nodig is om passende zorg vorm te geven. Het in kaart brengen van urgente zorguitdagingen in de regio door het opstellen van regiobeelden en regioplannen helpt hierbij. Zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zorgprofessionals, vertegenwoordigers van het burgerperspectief, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS hebben hiervoor een aantal criteria vastgesteld. 
 
Deze criteria zijn ook voor medisch specialisten van belang. Het ziekenhuisbestuur en de medische staf moeten samen optrekken bij de totstandkoming van het regiobeeld en regioplan, aangezien de plannen vrijwel altijd invloed hebben op de medisch-specialistische zorg. In een regioplan staat hoe ziekenhuizen en medisch specialisten samen met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ggz-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en welzijnsorganisaties passende zorg in hun regio willen verbeteren. Het plan wordt gemaakt op basis van een regiobeeld, dat moet worden opgesteld per zorgkantoorregio op initiatief van de grootste zorgverzekeraar en gemeenten.  

Twee sets

Er zijn twee sets criteria vastgesteld: voor de regiobeelden en regioplannen van de zorgkantoorregio’s én voor de acute zorg (voor de ROAZ - Regionaal Overleg Acute Zorgketen). De inhoudelijke criteria voor regiobeelden zijn ingedeeld in vier categorieën: de (verwachte) zorggebruiken of zorgvraag, het (verwachte) zorgaanbod, de regionale samenwerking en conclusies op basis van het regiobeeld. Op basis van deze regiobeelden worden door de regiopartijen gezamenlijk plannen opgesteld voor de meest urgente uitdagingen. Dit moet zich vertalen in specifieke praktische transformatieplannen waarbij een beroep kan worden gedaan op transformatiemiddelen. Voor de beoordeling hiervan heeft VWS het Beoordelingskader impactvolle transformatie gepubliceerd.  

Concrete handvatten

Eerder ontwikkelde de Federatie samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de factsheet Regionale samenwerking. Hierin staan adviezen voor ziekenhuizen en medisch specialisten om samenwerking in de regio te versterken. Om medisch specialisten hier optimaal op voor te bereiden heeft de Federatie voor medische staven, msb’s, stafconventen en vmsd’s een presentatie samengesteld die in het eigen ziekenhuis gebruikt kan worden. Hierin staan naast een uitgebreide toelichting op het IZA en de regiobeelden en regioplannen ook praktische tips om in het eigen ziekenhuis met regionale samenwerking aan de slag te gaan.