Chirurgen en radiologen publiceren hun kennisagenda

Onlangs hebben de chirurgen en de radiologen in samenwerking met de nucleair geneeskundigen hun kennisagenda gepubliceerd. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke verenigingen geïnventariseerd welke kennishiaten er zijn binnen hun specialisme en bepaald welke onderwerpen als eerste onderzocht moeten worden. Met de resultaten van deze zorgevaluatie onderzoeken kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren.

Chirurgen

De chirurgen maakten een top 28 met kennishiaten. Onder andere willen zij onderzoeken wat de beste behandeling is van een vingerfractuur. Ook willen ze een antwoord op de vraag of het zinvol is om een wonddrain te plaatsen na mammachirurgie. Tijdens de chirurgendagen in Veldhoven ontving dr. Alexander de Mol van Otterloo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), het eerste exemplaar van deze kennisagenda uit handen van dr. Jelle Ruurda, voorzitter van de kennisagenda werkgroep.

Radiologen en nucleair geneeskundigen

Prof. dr. Hildo Lamb overhandigde namens de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) haar kennisagenda aan Henk Smid, directeur van ZonMw. De NVvR heeft de kennisagenda in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Nucleair Geneeskundigen (NVNG) ontwikkeld. De radiologen hebben tien kennishiaten benoemd. Onder meer willen zij onderzoek opstarten naar de vraag wat de kosteneffectiviteit is van routinematige CT en MRT perfusiebeeldvorming bij patiënten met een herseninfarct of hersentumor. Ook willen zij onderzoeken welke (combinatie van) testen gebruikt moet worden en hoe vaak beeldvorming moet plaatsvinden in de follow-up na behandeling van kanker bij volwassen en kinderen. De kennisagenda bevat ook een overzicht bij welke richtlijnen de onderzoeksvragen kunnen aansluiten.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat beter duidelijk wordt wat werkzaam is en wat niet. Het opstellen van een kennisagenda is hierin de eerste stap. Bijna alle wetenschappelijke verenigingen zijn hiermee bezig. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de ontwikkeling van de meeste kennisagenda’s. Inmiddels hebben veertien wetenschappelijke verenigingen hun kennisagenda’s gereed: naast de chirurgen en de radiologen, ook de KNO-artsen, de klinisch geriaters, de orthopeden, de maag-darm-lever-artsen, de radiotherapeuten, de gynaecologen, de urologen, de revalidatieartsen, de internisten, de sportartsen, de neurologen en de klinisch chemici. Daarnaast zijn er twaalf in ontwikkeling en één in herziening.

Lees meer over de ondersteuning die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten kan bieden bij Zorgevaluatie en kennisagenda’s.