Blog: Het Integraal Zorgakkoord

 

21 SEPTEMBER 2022

‘We leven in een tijd vol tegenstrijdigheden en onzekerheden', zei de Koning in de Troonrede. Het was een Prinsjesdag waarbij de onrust in de samenleving duidelijk hoorbaar en voelbaar was. Tegenstrijdigheden en onzekerheden hebben de onderhandelaars van de Federatie Medisch Specialisten de afgelopen maanden ook veelvuldig gevoeld tijdens de gesprekken die hebben geleid tot het Integraal Zorgakkoord (IZA). Veertien partijen aan de onderhandelingstafels met ieder eigen belangen en een eigen krachtenveld. De zorgsector staat voor grote uitdagingen om nu en in de toekomst de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. De zienswijze over hoe we deze problemen te lijf willen gaan verschilt per partij. De zorgprofessionals ondervinden al jaren de druk op hun schouders. Iedere dag opnieuw moeten we aan de groeiende zorgvraag voldoen met steeds minder mensen. We krijgen ons team niet meer rond door personeelstekorten en we hebben te weinig tijd voor de patiënt door de stuitende administratielast. De inzet van de Federatie tijdens de onderhandelingen was continu dat de zorgprofessionals geholpen en gefaciliteerd moeten worden. Dat we dus met alle IZA-partners moeten oppassen dat we al polderend aan de onderhandelingstafels de zorgpolder niet veranderen in een moeras voor de zorgprofessionals.  

De verschillende zienswijzen leidden tot een intensieve periode van onderhandelen over het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat afgelopen vrijdagavond is afgerond met de ondertekening door dertien partijen. Helaas heeft de LHV op dit moment nog geen akkoord gegeven. Wij tekenen voor dit akkoord omdat we ons hierin goed gepositioneerd hebben, want we vinden dat de inbreng van alle zorgprofessionals van grote invloed moet zijn op de toekomst. Dit 135 bladzijden tellend akkoord blijft echter slechts een papieren werkelijkheid tenzij alle IZA-partijen de juiste randvoorwaarden scheppen voor de geformuleerde ambities. Daarnaast moet het akkoord worden omarmd en gedragen door al die bevlogen en betrokken professionals die de zorg dagelijks overeind houden. Wanneer het resultaat van dit akkoord is dat de administratielast en de controledrang verder toenemen, de ICT-voorzieningen niet worden geoptimaliseerd, de tijd voor de patiënt niet toeneemt en het tekort aan zorgprofessionals blijft stijgen, dan halen we de doelen niet.  
Voorafgaand en tijdens het onderhandelingsproces hebben wij in zorgvuldig en regelmatig overleg afstemming gezocht met uw vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen. We zijn hen zeer dankbaar voor de geleverde input en de steun die we hebben gevoeld in de afgelopen periode. Het was een intensief, langdurig en uitgebreid proces. De wetenschappelijke verenigingen hebben continu het Federatiebestuur gevoed met hun inzichten en ook met hun zorgen. Deze zorgen zijn op de onderhandelingstafel terecht gekomen en hebben geleid tot aanpassingen in de afspraken en de geformuleerde tekst van het akkoord.

‘Pas op dat we al polderend met alle IZA-partners de zorgpolder niet veranderen in een moeras voor de zorgprofessionals’

Begin september hebben de wetenschappelijke verenigingen het definitieve document ter beoordeling gekregen en daarna is in een speciaal daarvoor bijeengeroepen Algemene Vergadering, bestaande uit de 32 voorzitters, gestemd over het IZA. Dertig wetenschappelijke verenigingen stemden in en twee verenigingen hebben zich van stemming onthouden. Zoals wij in gesprek zijn gegaan met de wetenschappelijke verenigingen hebben zij dit ook gedaan met hun eigen achterban. Ieder op een eigen manier. Via vertegenwoordigers in besturen, werkgroepen en/of commissies. Met alle 23.000 medisch specialisten willen wij natuurlijk ook in gesprek. Graag nodig ik u dan ook uit voor een webinar over het Integraal Zorgakkoord op woensdagavond 28 september. Daarin lichten wij het gelopen proces nog eens toe en bespreken wat er in het IZA staat. Wat betekent het IZA concreet voor de Federatie, de wetenschappelijke verenigingen en voor u? Mocht u ons vragen willen stellen laat ons dat dan alvast weten, dan kunnen wij dit meenemen in de voorbereiding van het webinar. 

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten